Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2008

Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Ειδικές κατηγορίες μετάθεσης.

προεδρικό διάταγμα 50/1996


ΦΕΚ Α'45/1996 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50
Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.Άρθρο 1
Κατηγορίες μεταθέσεων


Οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διακρίνονται σε:

α) Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού στα πειραματικά σχολεία.
β) Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (Σ. Μ.Ε.Α.). Όπου στις διατάξεις του διατάγματος αυτού αναφέρεται "ΣΜΕΑ" νοούνται και οι ειδικές τάξεις άλλων σχολείων.
γ) Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού αμοιβαίες.
δ) Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης.
ε) Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης.
στ) Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού για ρύθμιση υπεραριθμίας.
ζ) Μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών.

Άρθρο 2
Κατηγορίες τοποθετήσεων


Οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διακρίνονται σε:

α) Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που μετατίθενται σύμφωνα με τις περιπτώσεις δ', στ' και ζ' του άρθρου 1 αυτού του Π.Δ.

β) Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, των οποίων λήγει η απόσπαση σε αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, Κεφάλαιο Γ', παρ. 9 του Ν. 1566/1985 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1824/1988.


Άρθρο 3
Αρμόδια όργανα για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις


1. Αρμόδια όργανα για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης είναι τα κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια (ΚΥΣΠΕ - ΚΥΣΔΕ) και τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια (ΠΥΣΠΕ- ΠΥΣΔΕ).

2. Τα κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια είναι αρμόδια για τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης.
β) Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού από περιοχή σε περιοχή αμοιβαίες.
γ) Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού ειδικών κατηγοριών από περιοχή σε περιοχή.
δ) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις διδακτικού προσωπικού από και προς τα πειραματικά σχολεία και τις ΣΜΕΑ, καθώς επίσης από πειραματικά και ΣΜΕΑ σε λοιπές σχολικές μονάδες και αντίστροφα της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης.
3. Τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια είναι αρμόδια για τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις διδακτικού προσωπικού από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης καθώς επίσης και οι αμοιβαίες μεταθέσεις και οι μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών στην ίδια περιοχή μετάθεσης.
β) Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που μετατίθενται με τις κατηγορίες α' και γ' της παρ. 2 του άρθρου αυτού.
γ) Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών των οποίων λήγει η απόσπαση σε αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού.
δ) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις για ρύθμιση υπεραριθμίας.


Άρθρο 13
Ειδικές κατηγορίες μετάθεσης

1. Κατά τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών μετατίθενται ή τοποθετούνται, κατά προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους.

α) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν παιδιά τα οποία χρειάζονται ειδική θεραπευτική αγωγή ή εκπαίδευση και είναι τυφλά, κωφά ή βαρήκοα, αυτιστικά, σπαστικά πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, ΑΙDS, σύνδρομο DΟWΝ και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο και νόσο του Crohn. Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας.

β) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν τέσσερα ή περισσότερα άγαμα παιδιά, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Στο σύνολο των παιδιών υπολογίζονται και όσα φοιτούν σε ανώτατες ή ανώτερες δημόσιες σχολές του εσωτερικού ή ισότιμες του εξωτερικού, εφόσον αυτά δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, δεν βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών ή δεν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή 25ου έτους της ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.

γ) Οι εκπαιδευτικοί που οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους πάσχουν από μεσογειακή αναιμία που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, ΑΙDS και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο και νόσο του Crohn. Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας.

2. Η προτεραιότητα για τις μεταθέσεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και για τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή και για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις της ίδιας περιοχής.

πηγή http://www.daskalos.edu.gr/d/nomouesia/pd050-96.html

JTF 2013: We are young, we are free… willing to fight against IBD

Thanks to all those who participated in the Anaemia survey

Την ύπαρξη περισσότερων εξειδικευμένων γαστρεντερολόγων και ειδικών εξωτερικών ιατρείων (ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) ζητούν οι ασθενείς με ΙΦΝΕ, σύμφωνα με την έρευνα του ΕΛΙΓΑΣΤ και των Συλλόγων Ασθενών με ΙΦΝΕ, με την υποστήριξη της ΕΟΜΙΦΝΕ.
“Μόνοι μπορούμε να κάνουμε τόσα λίγα-μαζί μπορούμε να κάνουμε τόσα πολλά” - Η ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ