Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

Ξεκινά η διανομή καρτών μετακίνησης ΑΜΕΑ με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ)


mmm-67-1024x1024
Ξεκινά η διανομή των καρτών μετακίνησης ΑΜΕΑ με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) του έτους 2015 στους δικαιούχους.
Τα Άτομα με Αναπηρίες που δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης θα προσκομίζουν στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της χώρας τα εξήςαπαιτούμενα δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω
 2. 2 πρόσφατες φωτογραφίες
 3. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%). Στη Περιφερειακή Ενότητα Λαρίσης, κατ’ εφαρμογή της απόφασης Π3α/Φ80/οικ.907/1-3-2001 για την πιλοτική εφαρμογή της κάρτας αναπηρίας, γίνονται δεκτές οι γνωματεύσεις-πιστοποιητικά που εκδίδονταν από τις αρμόδιες επιτροπές καθώς και η προσωρινή ή ισόβια κάρτα αναπηρίας
 4. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ΑμεΑ (επίδομα) από τις αρμόδιες υπηρεσίες Πρόνοιας των Δήμων ή το διατροφικό επίδομα από τις Περιφερειακές Ενότητες, δικαιούνται κάρτα χωρίς την προσκόμιση γνωμάτευσης. Η πιστοποίηση γίνεται με βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματούχων από τους Δήμους.
 5. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.
 6. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της οικείας Οικονομικής Εφορίας για το προηγούμενο οικονομικό έτος (2014). Οι δικαιούχοι οι οποίοι, με υπεύθυνη δήλωσή τους δεν επιθυμούν την προμήθεια του σχετικού δελτίου για το Αστικό ΚΤΕΛ αλλά μόνο για το Υπεραστικό, δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν φορολογική δήλωση. Οι δικαιούχοι που υπερβαίνουν το όριο εισοδήματος, δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης με έκπτωση 50% στις διαδρομές των Υπεραστικών ΚΤΕΛ μόνο.
 7. Ασφαλιστικό βιβλιάριο Υγείας, στο πίσω εξώφυλλο του οποίου, ο αρμόδιος υπάλληλος που χορηγεί το δελτίο μονογράφει σημειώνοντας και την ημερομηνία παράδοσης στο δικαιούχο.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Άτομα με Αναπηρίες:
 1. Ελληνικής υπηκοότητας
 2. Υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., καθώς και υπήκοοι Κρατών-Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.)
 3. Υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 (ΦΕΚ 246/59 τ.Α’)
 4. Υπήκοοι Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος
 5. Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α΄), δικαιούχοι επικουρικής προστασίας και τελούντες σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ:

 1. στην Περιφέρεια Αττικής, με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του Ο.Α.Σ.Α. (Ε.Θ.Ε.Λ., Η.Λ.Π.Α.Π., Η.Σ.Α.Π., Α.Μ.Ε.Λ.,ΤΡΑΜ, και ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ για το τμήμα της γραμμής του από το σταθμό Μαγούλα έως το σταθμό Αεροδρομίου)
 2. στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του Ο.Α.Σ.Θ.
 3. στις λοιπές Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας της Περιφερειακής Ενότητας.

Λοιπές παροχές:

 1. ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΣΤΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

 1. Ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό εισόδημα ως 23.000 ΕΥΡΩ ή ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ως 29.000 ΕΥΡΩ, (το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των 29.000 ΕΥΡΩ προσαυξάνεται με 5.600 ΕΥΡΩ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω)
 2. Μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ως ημερομηνία λήξης ισχύος των δελτίων του έτους 2015 ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης των δελτίων του έτους 2016.

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 2643/98

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 2643/98

 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Ανάρτηση Ενδεικτικών Πινάκων Βαθμολόγησης του Ν. 2643/98
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

   

  Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ
  Γνωστοποιεί ότι με βάση τις αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις που υπέβαλαν οι προστατευόμενοι του Ν. 2643/1998, συντάχθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.:
  • α) Ενδεικτικοί πίνακες βαθμολόγησης κατά κατηγορία προστασίας και εκπαίδευσης.
  • β) Πίνακες Αιτήσεων οι οποίες εξαιρούνται από την διαδικασία της μοριοδότησης.
  Οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα βαθμολόγησης οι οποίοι έχουν μοριοδοτηθεί, καλούνται την επομένη ημέρα μετά την δημοσίευση στον Τύπο, και την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερών, δηλαδή από 10-12-2015 έως και 24-12-2015.
  Διαπιστώθηκε ότι πολλοί από τους προστατευόμενους μαζί με την αίτησή τους κατά την πρώτη φάση της προκήρυξης, είτε δεν είχαν προσκομίσει καθόλου την Υ.Δ. (της αίτησης) με το γνήσιο της υπογραφής είτε είχαν προσκομίσει την Υ.Δ. χωρίς να υπάρχει το γνήσιο της υπογραφής. Για το λόγο αυτό, παρακαλούνται όλοι οι παραπάνω αναφερόμενοι μαζί με τα δικαιολογητικά τους να προσκομίσουν την συγκεκριμένη Υ.Δ. με το γνήσιο της υπογραφής.
  Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται ή αποστέλονται ταχυδρομικά στις ίδιες διευθύνσεις των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ που είχαν σταλεί και οι αιτήσεις. 
  Υπενθυμίζεται ότι πρέπει να συμπληρώνονται από τους προστατευόμενους όλα τα δικαιολογητικά και να συνοδεύονται με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ που βρίσκεται στο ΦΕΚ Τεύχος Β 3408/18-12-2014.

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 2643/98

  Σημείωση (Τα αρχεία των αποτελεσμάτων που είναι σε μορφή XLS (Excell) περιέχουν περισσότερα από 1 φύλλα εργασίας)

  Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

  Από τις 8/9/2015 ξεκινά η υποβολή μηχανογραφικών δελτιών των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις

   ypourgeio-paideias_34


                        
  Από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (συμπεριλαμβάνονται η νόσος του Crohn και οι πάσχοντες από ελκώδη κολίτιδα που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική αγωγή ή έχουν λάβει ανοσοκατασταλτική αγωγή στο παρελθόν και συνεχίζουν με διαφορετική αγωγή) καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω Διαδικτύου, μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις τμημάτων και σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2015-16, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, από 08 μέχρι και 15 Σεπτεμβρίου2015.
   
  Η πλατφόρμα θα είναι προσβάσιμη κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες όλο το 24ωρο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr και οι υποψήφιοι θα μπορούν από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή με πρόσβαση στο Διαδίκτυο, να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο με τις προτιμήσεις των σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν και να δηλώσουν όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την υποψηφιότητά τους.
   
  Η εφαρμογή συνοδεύεται από οδηγίες, τις οποίες οι υποψήφιοι οφείλουν να μελετήσουν προσεκτικά και να ακολουθήσουν πιστά τα προτεινόμενα βήματα για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.
  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
   
  Καλή Επιτυχία στα παιδιά μας

  Τρίτη, 12 Μαΐου 2015

  Στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας ΙΦΝΕ (νόσος  Crohn & ελκώδης κολίτιδα), ο Σύλλογος ατόμων με νόσο του Crohn  και ελκώδους κολίτιδας Ελλάδας,  οργανώνει στη Θεσσαλονίκη  την παρακάτω Εκδήλωση-ομιλία .
  Ομιλητής: Μάριος Κατσαρός, ειδικός γαστρεντερολόγος, επιστημονικός συνεργάτης Β' ΠΠ Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο.
  Θέμα: ΙΦΝΕ και νεώτερες εξελίξεις.

  Ημερομηνία: Τρίτη 19 Μαΐου 2015

  Ώρα: 6.00 μ.μ.

  Διεύθυνση :
  Ένωση Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης (ΕΔΟΘ), Προξένου Κορομηλά 51 ημιώροφος

  Πληροφορίες : Τσιούρας Ηρακλής       
  )   6942603976


  Παρακαλώ όσοι μπορούν και θέλουν να βοηθήσουν (πχ. εύρεση Projector. Laptop, Οθόνη προβολής κ.ά.) να επικοινωνησουν με τον Ηρακλή Τσιουρα στο 6942603976.

  Επίσης όσοι μπορούν (συγγενείς, φίλοι, γνωστοί) να δώσουν αίμα για την τράπεζα του Συλλόγου (χρεώνεται στην τράπεζα του στο Τζάνειου Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά για λογαριασμό του συλλόγου) να επικοινωνησουν με τον κ. Χρηστο Κιτμιρίδη στο 690 76 05 369


  Κυριακή, 29 Μαρτίου 2015

  Έξαρση των αυτοάνοσων από το στρες και τις τοξικές ουσίες

  Έξαρση των αυτοάνοσων από το στρες και τις τοξικές ουσίες

  Ένας στους δέκα Έλληνες πάσχει από κάποιο νόσημα γνωστό και ως αυτοάνοσο, λ.χ. διαβήτη, ρευματοειδή αρθρίτιδα, ψωρίαση και όχι μόνο. Πρόκειται για… αυτοκαταστροφικά νοσήματα, καθώς το σώμα μας επιτίθεται και καταστρέφει τα δικά του κύτταρα και όργανα χωρίς προφανή αιτία. Είναι, μάλιστα, τέτοια η έξαρση των αυτοάνοσων νοσημάτων που προ πολλού έχουν ξεπεράσει αριθμητικά τα περιστατικά καρδιακών νοσημάτων και καρκίνου.


  Ποια είναι τα κύρια αυτοάνοσα νοσήματα
  Ασθένειες όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας, ο διαβήτης, η ρευματοειδής αρθρίτιδα,η θυρεοειδίτιδα Hashimoto, η ψωρίαση, η ελκώδης κολίτιδα, η νόσος του Crohn, ο ευθυματώδης λύκος, οι δερματίτιδες, η μυασθένεια και η νόσος Αλτσχάιμερ είναι τα κύρια αυτοάνοσα νοσήματα και αυξάνονται δραματικά τα τελευταία 15 χρόνια. Καθώς μάλιστα είναι χρόνια νοσήματα, το άτομο που πάσχει πρέπει να λαμβάνει πολύπλοκα φαρμακευτικά σχήματα για την υπόλοιπη ζωή του.


  Τι πυροδοτεί τα αυτοάνοσα νοσήματα
  Όπως παρατηρεί ο Dr. Δημήτρης Τσουκαλάς, ειδικός στα Χρόνια Νοσήματα και στις Μεταβολικές Διαταραχές, «σύμφωνα με νέες μελέτες, όσο υψηλότερο είναι το βιωτικό επίπεδο τόσο μεγαλύτερη είναι η επίπτωση των αυτοάνοσων νοσημάτων. Αυτό είναι το τίμημα που πληρώνουμε για έναν τρόπο ζωής που συνεχώς απομακρύνεται από το φυσιολογικό. Για να κατανοήσουμε, όμως, τον μηχανισμό «γέννησης» ενός αυτοάνοσου νοσήματος, πρέπει να εξετάσουμε το θέμα εκεί που προκύπτει: σε επίπεδο κυττάρων».
  Το σώμα μας επιτίθεται στα νέα… μεταλλαγμένα μας κύτταρα
  Πρόσφατες έρευνες αναδεικνύουν ότι η αλλαγή της βιοχημικής σύστασης του εσωτερικού των κυττάρων συνοδεύεται με αλλαγή της μεμβράνης και της εξωτερικής εικόνας του κυττάρου. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το σώμα δεν αναγνωρίζει πλέον αυτά τα κύτταρα ως δικά του και τους επιτίθεται! Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, το σώμα επιτίθεται σε πάνω από ένα όργανα ή συστήματα( συνύπαρξη πολλαπλών αυτοάνοσων νοσημάτων).


  Γιατί, όμως, άλλαξε η δομή των κυττάρων μας
  Η λειτουργία των κυττάρων σχετίζεται, κατ΄ αρχήν, με τη διατροφή μας. Με δεδομένες τις αλλαγές των διατροφικών μοντέλων τα τελευταία 50 χρόνια, τα κύτταρά μας δεν προσλαμβάνουν τα απαραίτητα μεταλλικά στοιχεία, αμινοξέα, πρωτεΐνες, βιταμίνες, ένζυμα, λίπη και υδατάνθρακες. Τα κύτταρα μας λοιπόν, δεν προσλαμβάνουν από τα σύγχρονα διατροφικά προϊόντα τα στοιχεία που χρειάζονται για να λειτουργήσουν. Σιγά-σιγά δημιουργούνται ελλείψεις σε κυτταρικό και μοριακό επίπεδο.
  «Το πρόβλημα όμως δεν σταματάει εδώ. Πέρα από τις ελλείψεις που παρουσιάζουν τα κύτταρα μας, επιβαρύνονται και με τοξικές ουσίες, παρατηρεί ο κ. Τσουκαλάς. Βαρέα μέταλλα, βιομηχανικά χημικά, φάρμακα και άλλες ενώσεις ξένες προς τη ζωή εισέρχονται σε κάθε κύτταρο μας.


  Το στρες «φουντώνει» τα αυτοάνοσα νοσήματα
  Πίσω από κάθε αυτοάνοσο νόσημα κρύβεια και κάποιος στρεσογόνος παράγοντας. Σχεδόν πάντοτε, τα αυτοάνοσα νοσήματα συνοδεύονται από έντονες αλλαγές στη διάθεση που ανατροφοδοτούν τη νόσο και επιδεινώνουν την εικόνα της.
  Η βιοχημική αλλοίωση και το στρες που συνοδεύει το σύγχρονο περιβάλλον είναι οι βασικοί υπαίτιοι πίσω από την έκρηξη των αυτοάνοσων νοσημάτων.  Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015

  αντέστρεψε τη νόσο του crohn με διατροφή

  Αντέστρεψε τη Νόσο του Crohn με διατροφή


  Αντιστρέφοντας τη νόσο
  Σήμερα η Mee Tracy McCormick είναι η έκφραση της υγείας και της ζωντάνιας. Μερικά χρόνια πιο πρίν η 42-χρονη Mee έδινε τη μάχη της ζωή της , πολεμώντας μια επώδυνη διατροφική ασθένεια. Ηταν στο κατώφλι του θανάτου με υποψία νόσου του Crohn. Ηταν αναιμική και το βάρος της δεν ξεπερνούσε τα 40 κιλά.Οι γιατροί διέγνωσαν μια τρύπα στο έντερό της και υποπτεύονταν ότι έπασχε από καρκίνο.

  Θα μπορούσε μια δραστική αλλαγή στη διατροφή να ανοίξει το δρόμο της επιστροφής στη ζωή;
  Η Κα McCormick, που ζει τον περισσότερο καιρό στην φάρμα της στο Tennessee, αρρώστησε για πρώτη φορά στα 25 της και υπέφερε για 13 ολόκληρα χρόνια. Αρκετές εμφράξεις του εντέρου την έστειλαν πολλές φορές στο νοσοκομείο.
  Θυμάται ότι “Ήμουν σε συνεχή πόνο, ανεξάρτητα από το τι έτρωγα ή δεν έτρωγα.».
  Η οριστική διάγνωση ήταν αόριστη, αλλά «οι γιατροί στο Νάσβιλ θεώρησαν ότι ήταν επιθετική νόσος του Crohn με πιθανή εξέλιξη σε καρκίνο του εντέρου – ήμουνα άρρωστη πολύ καιρό», θυμάται η Mee.
  Η νόσος του Crohn είναι μία αυτοάνοση φλεγμονώδης νόσος του εντέρου. «Το σώμα προκαλεί μία ανοσολογική απόκριση εναντίον των εντέρων, με αποτέλεσμα να καταστρέφεται ή να δυσλειτουργεί” εξηγεί η Rachel Begun, MS, RDN, μία διαπιστευμένη ,διαιτολόγος – διατροφολόγος, και ειδική στη δυσανεξία στη γλουτένη στο Boulder του Κολοράντο, και εκπρόσωπος της Ακαδημίας Διατροφής και Διαιτολογίας. Πόνος, διάρροια, και απώλεια βάρους είναι τα συνήθη συμπτώματα, ενώ  γ απόφραξη του εντέρου είναι μια από τις επιπλοκές της κατάστασης.
  Η Κα McCormick ήταν αρκετά εξοικειωμένη με τη νόσο του Crohn. Η μητέρα της υπέφερε από αυτή τη νόσο για χρόνια προτού σκοτωθεί σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην ηλικία των 39. «Όταν αρρώστησα, θυμήθηκα τον πόνο της μητέρας μου και πως είναι να το υπομένεις.».
  “Κοίταζα στα μάτια τις κόρες μου και έβλεπα τον εαυτό μου σαν παιδί. Είχα τρομοκρατηθεί από τη σκέψη ότι θα εγκατέλειπα τα κορίτσια μου. “
  Απελπισμένη για μια διέξοδο, αφοσίωσε την προσοχή της στην κουζίνα της και άρχισε να μαγειρεύει στο σπίτι της .

  O Μετασχηματισμός με τη Διατροφή της Μee Tracy McCormick
  Η Κα McCormick μεγάλωσε με επεξεργασμένα τρόφιμα. Έτρωγε τσιπς χοιρινού με άσπρο ψωμί , Mac χαμπουργκερ με τυρί , φαστ φούντ , ανθυγιεινές συνήθειες που την ακολούθησαν μέχρι την ενηλικίωση. Υποψιαζόμενη ότι η διατροφή της ήταν η αιτία που σφάδαζε από τους πόνους , η McCormick αναρωτήθηκε αν αλλάζοντας τη διατροφή της θα την βοηθούσε.
  Έτσι, σήκωσε τα μανίκια της αποφασισμένη να ασχοληθεί, ερευνώντας , μιλώντας με ειδικούς και πειραματιζόμενη με διαφορετικές δίαιτες και συνταγές. “Ήθελα να μάθω ποια τρόφιμα υποστηρίζουν το σώμα και φυσικά, το πεπτικό σύστημα,” εξήγησε.

  Εδώ είναι ό, τι έμαθε η Κα McCormick:
  Αποφύγετε όλα τα επεξεργασμένα τρόφιμα. Φάτε “πραγματικό φαί” ακατέργαστο,πλήρη τρόφιμα ( βιολογικά προϊόντα και αυγά,κρέατα ελευθέρας βοσκής, σπόροι δημητριακών ολικής αλέσεως και μη επεξεργασμένα, όπως το κεχρί και η κινόα). Το τελικό κριτήριο της McCormick: Αν προέρχεται από φυτό, φάτε το. Αν έχει επεξεργαστεί ΟΧΙ.

  Η Κα Mee Tracy McCormick προτρέπει:

  Επιλέξτε προβιοτικά τρόφιμα. Σ’ αυτά περιλαμβάνεται τα αρτύματα μίσο ( σημείωση: Ιαπωνικό άρτυμα φτιαγμένο από ρύζι ή σόγια ή κριθάρι με ζύμωση) , νάττο ( σόγια που έχει υποστεί ζύμωση), και umeboshi (γιαπωνέζικα αλμυρά δαμάσκηνα) – όλα βρίσκονται σε ασιατικές αγορές ή σε Ιντερνετικά καταστήματα. Σύμφωνα με την McCormick, αυτά τα τρόφιμα βοηθούν τη πέψη και την αποκατάσταση των υγιών βακτηρίων στο έντερο.

  Κάντε μία περιστρεφόμενη δίαιτα. Μια διατροφή με μεγάλη ποικιλία τροφίμων που αλλάζουν σε καθημερινή βάση θα σας διατηρήσει  σε ισορροπία και υγιείς.
  Σημειώνει η Κα McCormick: «Η έννοια της εποχικής διατροφής είναι μέρος της περιστρεφόμενης διατροφής”, και προσθέτει ότι το μαγείρεμα αυτό που αυτή αποκαλεί «γεύματα που θεραπεύουν” άλλαξε τη μοίρα της. “Μέσα σε ένα μήνα, είχα ξεφύγει από τον καναπέ και έτρωγα πλήρη γευματα για πρώτη φορά ύστερα από 10 χρόνια”, πρόσθεσε. “Μέσα σε ένα χρόνο, ο συνεχής πόνος είχε φύγει. Στα δύο χρόνια, έτρεχα μετά τα παιδιά μου στο πάρκο ζώντας μια ολάνθιστη ζωή.”
  Η McCormick πιστεύει ότι η διατροφή με πραγματικά τρόφιμα (μη επεξεργασμένα) μπορεί να υποστηρίξει το ανοσοποιητικό σύστημα και να βοηθήσει στη θεραπεία αυτοάνοσων παθήσεων, όπως τη νόσος του Crohn. Μοιράζεται τις συμβουλές της και τις συνταγές της στο βιβλίο της,  « Η Κουζίνα μου Η Θεραπεία μου: Πώς μαγείρεψα την έξοδό μου από χρόνιο αυτοάνοσο και απέτρεψα τον καρκίνο με ολική διατροφή και θεραπευτικές συνταγές»

  Η Επιστήμη των Τροφίμων και η Νόσος του Crohn

  Σύμφωνα με το Ίδρυμα Crohn της Αμερικής , η διατροφή δεν προκαλεί νόσο ευερέθιστου εντέρου ούτε θεραπεύει την ελκώδη κολίτιδα ή τη νόσο του Crohn. Ωστόσο, συμβουλεύει, να είστε προσεκτικοί με το πώς τα τρόφιμα επηρεάζουν τα συμπτώματά σας, όταν πρόκειται για τη διαχείριση των συμπτωμάτων σας. [1]Τα τρόφιμα που συνήθως προκαλούν συμπτώματα είναι γαλακτοκομικά, αλκοόλ, καφεϊνούχα τρόφιμα και ποτά, υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά ή πικάντικα τρόφιμα, και οι δίαιτες υψηλές σε φυτικές ίνες. 
  Αυτά τα τρόφιμα συχνά δεν χρειάζεται να αποφεύγονται μακροπρόθεσμα”, πρόσθεσε. “Η επιλογή κάποιων τροφίμων και η αλλαγή του τρόπου μαγειρέματος μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά. Για παράδειγμα, εάν τα ωμά λαχανικά είναι πρόβλημα, το βράσιμο στον ατμό ή το ψήσιμο,  μπορεί να τα κάνει πιο ανεκτά. Για τα γαλακτοκομικά, η επιλογή γαλακτος με χαμηλή σε περιεκτικότητα λακτόζη μπορεί να είναι η απάντηση. “
  Το σημαντικότερο όλων, είναι η πρόσληψη διατροφής, πλούσια σε θρεπτικά συστατικά.
  Το ίδρυμα Crohn’s and Colitis προειδοποιεί ότι καμία ειδική διατροφή δεν πρέπει να αντικαταστήσει την ιατρική θεραπεία. Στην πραγματικότητα,η Κα McCormick δεν είναι κατά της ιατρικής ή των γιατρών. “Ενθαρρύνω τους ανθρώπους να αναλάβουν την ευθύνη», είπε. “Αν πρόκειται να πάρετε ένα χάπι, τότε υποστηρίξτε αυτό το χάπι (…) με την αλλαγή του πιάτου σας – γιατί αν το κάνετε, θα αλλάξει η μοίρα σας”
  Η McCormick δήλωσε ότι το ταξίδι της με το αληθινό φαγητό την έχει οδηγήσει στην αληθινή αποστολή της στη ζωή.
  «Προσευχήθηκα ότι αν γίνω καλά θα ακολουθήσω μια ζωή προσφοράς» . Για το σκοπό αυτό, έχει συστήσει συσσίτια αληθινών τροφίμων στο Νάσβιλ και το Λος Άντζελες και θέλει να τα επεκτείνει και σε 18 άλλες πόλεις.
  Σε αυτές τις συναντήσεις, η McCormick διδάσκει τους ανθρώπους πώς να μαγειρεύουν μια ολοκληρωμένη διατροφή χωρίς κουτιά , βάζα ή κονσέρβες. Τα μέλη της κοινότητας βάζουν ένα χεράκι και μετά « καθόμαστε όλοι μαζί να απολαύσουμε ένα γεύμα που θεραπεύει» . “Γελάμε, κλαίμε, και μιλάμε για τις εμπειρίες μας. Είναι εκπληκτικό.”  Read more: http://enallaktikidrasi.com/2014/01/antestrece-ti-noso-tou-crohn-me-diatrofi/#ixzz3T1JlDVC6

  Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

  Πρόγραμμα Επιχορήγησης 800 νέων ελευθέρων επαγγελματιών Ατόμων με Αναπηρίες (A.με.Α), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες και Αποφυλακισμένων ηλικίας 18-64 ετών και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (A.με.Α)

  Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων


  Σε ποιους απευθύνεται:

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργα άτομα που ανήκουν στις Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες (Α.με.Α, Αποφυλακισμένα και Απεξαρτημένα Άτομα). Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση στην απασχόληση ανέργων ατόμων που ανήκουν στις ΕΚΟ, η στήριξη για την κοινωνικο-οικονομική ενσωμάτωση των ομάδων αυτών και η εξάλειψη των εμποδίων ένταξης στην αγορά εργασίας καθώς και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

  Περίοδος υποβολής:

  από 22/11/2010 (Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων ενδιαφέροντος θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ).

  Σχετικοί Σύνδεσμοι:


  Σχετικά αρχεία :

  ΦΕΚ Προγραμμάτων ΟΑΕΔ-ΕΚΟ 2010
  Εγκύκλιος ΕΚΟ ΝΕΕ 2010
  Πληροφοριακό ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΟ ΝΕΕ 2010

  Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015

  Οι πρώτες κινήσεις Στρατούλη για ΑμεΑ και Χρονίως Πάσχοντες


  Οι πρώτες κινήσεις Στρατούλη για ΑμεΑ και Χρονίως Πάσχοντες
   Άμεσες αλλαγές σε ΚΕΠΑ, αλλά και στον Κατάλογο Μη Αναστρέψιμων Παθήσεων, εξήγγειλε από τη Βουλή ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά την ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων. Παράβολο από ασφαλιστικά ταμεία και απαλλαγή για τους ανασφάλιστους, προανήγγειλε.
  Δεν θα περιοριστούν δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων, ούτε θα καταργηθούν ξεκαθάρισε ο Δημήτρης Στρατούλης, από το βήμα της Βουλής, διευκρινίζοντας πως η αποκατάσταση της λεηλασίας συντάξεων και ασφαλιστικών δικαιωμάτων συνταξιούχων και ΑμεΑ θα γίνει σταδιακά, με βάση ρυθμούς επανεκκίνησης και ανάκαμψης οικονομίας.

  Στο πλαίσιο της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης του πληθυσμού, ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε πως πρόκειται την επόμενη εβδομάδα να τεθούν σε ισχύ νέες προϋποθέσεις για τη θεώρηση βιβλιαρίων, διαδικασία που έχει, βέβαια, παραταθεί έως τα τέλη Φεβρουαρίου.

  Συγκεκριμένα, την ερχόμενη εβδομάδα θα μειωθούν στο μισό τα ένσημα που χρειάζονται για τη θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας, από  τα 120 και 100 στα 60 και 50 ένσημα, αντίστοιχα.

  Η νέα κυβέρνηση πρόκειται να επιχειρήσει να αντιμετωπίσει και τις δυσλειτουργίες στα Κέντρα Ελέγχου και Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

  Στόχος είναι, σύμφωνα με τον κ. Στρατούλη, ο «εξορθολογισμός της σύνθεσης και της λειτουργίας και ποιοτική αναβάθμιση των ΚΕΠΑ ώστε να μην εγκλωβίζονται για μήνες δεκάδες χιλιάδες ΑμεΑ». Τα μέτρα θα ληφθούν άμεσα, προκειμένου να επιταχυνθεί η λήψη αποφάσεων από τα Κέντρα, διευκρίνισε ο Δημήτρης Στρατούλης. Αναγνωρίζοντας πως ο χρόνος αναμονής έχει ήδη σημειώσει βελτίωση, σημείωσε πως στόχος των νέων μέτρων θα είναι η αναμονή αυτή να πέσει στους 2 μήνες. «Εν τω μεταξύ, δεν θα μένουν χωρίς σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη και επίδομα τα άτομα που υποβάλλουν αιτήσεις», υποστήριξε.

  Στο στόχαστρο μπαίνει και το «αγκάθι» του Παράβολου που καλούνταν να πληρώνουν από την τσέπη τους όσοι εξετάζονταν από τα ΚΕΠΑ. Μέχρι σήμερα, ΑμεΑ και χρονίως πάσχοντες που αναγκάζονταν να υποβάλλουν αίτημα εξέτασης της αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ, πλήρωναν 46 ευρώ. Με το θέμα είχε ασχοληθεί και το Virus εδώ.

  «Θα φροντίσουμε να εφαρμοστεί η νομοθεσία για το παράβολο των 46 ευρώ στα ΚΕΠΑ», ανέφερε ο κ. Στρατούλης, διευκρινίζοντας πως, τη δαπάνη θα αναλαμβάνει να καλύψει το ασφαλιστικό ταμείο του αιτούντος, ενώ οι ανασφάλιστοι θα απαλλάσσονται.

  Παράλληλα, προανήγγειλε την επανασύσταση της επιστημονικής επιτροπής, που θα επανεξετάσει τον Κατάλογο των Μη Αναστρέψιμων Παθήσεων.

  Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

  ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ – ΚΕΝΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΕ.Π.Α.)

  Αναλυτικές πληροφορίες για την διαδικασία αναγνώρισης ποσοστού αναπηρίας

  Πού απευθύνομαι για θέματα αναπηρίας;

  Στα Κέντρα πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

  http://www.ika.gr/gr/infopages/kepa/FEK_1506_B_4-5-2012.pdf

  Σε κάθε περίπτωση και σε κάθε αίτημα σας πρέπει να έχετε γνωμάτευση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α) για το ποσοστό αναπηρίας που σας δίδεται.

  ΚΕΠΑ: Καθορισμός Ποσοστού Αναπηρίας από την  Υγειονομική Επιτροπή;

  Χρειάζεται αίτηση,  καθώς το δείγμα εισηγητικού φακέλου παροχών αναπηρίας, ο οποίος συμπληρώνεται από τον αιτούντα και τον θεράποντα ιατρό

  Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι η απόφαση των ΚΕ.Π.Α. ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και είναι ανεξάρτητη από την ημερομηνία κρίσεως του αιτήματος.


  Επισυνάπτονται τα αρχεία

  ΑΙΤΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
  ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ


  Πληροφορίες για  σύνταξη λόγω αναπηρίας;

  ΑΠ. Μπορείτε να πάρετε σύνταξη αναπηρίας, εφόσον κριθείτε απο επιτροπή ΚΕΠΑ ανάπηρος, με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας (50% και άνω). Θα πρέπει να υποβάλλετε σχετική αίτηση στο ΙΚΑ και εφόσον τηρείτε τις προϋποθέσεις, θα παραπεμφθείτε στις Αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές.

  Θεσμικό Πλαίσιο: Νόμος 1902/90, ΦΕΚ138Α', Νόμος 3518/06 ΦΕΚ272Α
  _____________________________________________________________
  «Ισχύς αποφάσεων προσδιορισμού ποσοστών αναπηρίας εκδοθεισών
   πριν την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕΠΑ»
  _____________________________________________________________

  πηγή:
  http://dikaiomamou.anticancerath.gr/
  http://bestrong.gr/
  http://dikaiologitika.gr/
  http://www.almazoisthes.gr/

  Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2015

  Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις προσλήψεις στο δημόσιο

  Μετά την αναστολή λόγω των εκλογών, ξεκινά τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015 η νέα προθεσμία για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στις 14 αρμόδιες Επιτροπές Πανελλαδικά του Ν.2643/98, η οποία λήγει την Τρίτη 3 Μαρτίου 2015.
  Οι ενδιαφερόμενοι που υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου (ΑΜΕΑ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ, ΤΕΚΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, ΕΜΜΕΣΗ ΑΜΕΑ, ΤΕΚΝΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ) και διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τις θέσεις αυτές, σύμφωνα με τις αντίστοιχες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.
  Τα έντυπα των αιτήσεων–υπεύθυνων δηλώσεων, αλλά και τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν εκδώσει έως και 3/03/2015, αναφέρονται στο Β΄ τεύχος ΦΕΚ με αρ. 3408/18-12-2014.
  Για την εξυπηρέτηση των προστατευομένων, στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ βρίσκονται αναρτημένα το έντυπο της αίτησης, το παραπάνω αναφερόμενο ΦΕΚ, οι προκηρύξεις των 14 αρμόδιων Επιτροπών όπως και οι διευθύνσεις τους.
  Επίσης, μετά από έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, δίνονται επιπλέον διευκρινίσεις σχετικά με τις θέσεις που προκηρύσσονται.

  Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2015

  Κόψαμε την πίτα μας στη Βόρεια Ελλάδα!

  Έκδοση επαναλαμβανόμενων συνταγών έως εξάμηνης διάρκειας για χρόνια νοσήματα


  Με την Υπουργική Απόφαση Γ3γ/105023 του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 3677/τ. Β’/31-12-2014) και συγκεκριμένα την παράγραφο 1. “Επιτρέπεται στους θεράποντες ιατρούς να χορηγούν «επαναλαμβανόμενη συνταγή» έως και εξάμηνης διάρκειας μόνο για παθήσεις της ειδικότητάς τους στους ασθενείς που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις, όπως αυτές αναγράφονται στην παράγραφο 4 της παρούσης, και ακολουθούν σταθερή θεραπευτική αγωγή“.
  Στις χρόνιες παθήσεις που υποδεικνύονται στην παράγραφο 4, περίπτωση γ) περιλαμβάνονται η νόσος Crohn και η ελκώδης κολίτιδα.
  Για να διαβάσετε την απόφαση πατήστε εδώ.

  Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2015

  Δωρεάν εξετάσεις σε ανασφάλιστους
  Πού απευθύνεται το πρόγραμμα και ποια δικαιολογητικά απαιτούνται
  Το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου, υλοποιεί πρόγραμμα με θέμα «Πρόγραμμα Παρεμβάσεων Πρόληψης – Προαγωγής Υγείας σε Υφιστάμενα Δίκτυα στην Περιφέρεια Αττικής».
  Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ανασφάλιστους και ανέργους της περιφέρειας Αττικής. Πιο συγκεκριμένα, στόχος του προγράμματος είναι η διενέργεια δωρεάν προληπτικών εξετάσεων αναφορικά με την πρόληψη του σακχαρώδους διαβήτη, των καρδιαγγειακών νοσημάτων και των καρκίνων παχέος εντέρου, μαστού και τραχήλου της μήτρας, καθώς επίσης και την ενημέρωση, προβολή και προώθηση των Παρεμβάσεων Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας για τα προαναφερθέντα νοσήματα.
  Από την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος έως τον Δεκέμβριο του 2014:
  – πραγματοποιήθηκε προληπτικός έλεγχος για καρδιαγγειακά νοσήματα, σακχαρώδη διαβήτη και καρκίνο παχέος εντέρου, μαστού και τραχήλου της μήτρας σε 650 ανασφάλιστους/ ανέργους (γυναίκες και άνδρες) ηλικίας 25-65 ετών.
  – πραγματοποιήθηκαν 40 ενημερωτικές ομιλίες για θέματα προαγωγής και αγωγής υγείας σε Δήμους του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας – ΕΔΔΥΠΠΥ αλλά και σε νοσοκομεία-μέλη του Εθνικού Δικτύου Νοσοκομείων και Υπηρεσιών Προαγωγής Υγείας – ΕΔΝΥΠΥ, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού στα θέματα του διαβήτη, των καρδιαγγειακών νοσημάτων και του καρκίνου αλλά και την ενημέρωση και κινητοποίησή του για την πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη.
  – συγγράφθηκαν 650 εκθέσεις υγείας. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων, καθώς και του ειδικού ερωτηματολογίου υγείας, που χορηγείται στους ωφελούμενους κατά την προσέλευσή τους στα νοσοκομεία, επεξεργάστηκε μια ομάδα επιστημόνων (ιατροί, βιολόγοι, διατροφολόγοι, ψυχολόγοι), και εστάλησαν στους ωφελούμενους πέραν από τα αποτελέσματα των εξετάσεων και μια πλήρης έκθεση υγείας στην οποία περιλαμβάνονται οι απαραίτητες οδηγίες και συμβουλές για τον εξατομικευμένο προληπτικό έλεγχο που πρέπει να προβαίνουν στο μέλλον και για την τροποποίηση των συμπεριφορών που επιδρούν αρνητικά στην υγεία τους (κάπνισμα, διατροφή, φυσική άσκηση, ποιότητα ζωής κ.α.).
  Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τις 30 Απριλίου 2015
  Στο διάστημα αυτό μπορεί να επωφεληθούν επιπλέον 350 ανασφάλιστοι / άνεργοι, οι οποίοι θα μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τον δωρεάν προληπτικό έλεγχο και να λάβουν την έκθεση υγείας. Τα νοσοκομεία συνεργασίας θα είναι για το διάστημα αυτό: Γ.Γεννηματάς, Θριάσιο, Ιπποκράτειο, Κωνσταντοπούλιο η «Η Αγία Όλγα», Σισμανόγλειο, Σωτηρία, Τζάνειο, Ασκληπιείο Βούλας, Αλεξάνδρα και Έλενα Βενιζέλου.
  Συγκεκριμένα οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται ανάλογα με την ηλικία είναι: μέτρηση σακχάρου, χοληστερόλης και αρτηριακής πίεσης, μαστογραφία, τεστ Παπανικολάου, ανίχνευση αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα.
  Απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
  1. Φωτοτυπία ταυτότητας
  2. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας ή ληγμένου βιβλιαρίου υγείας
  3. Επικυρωμένη Υπεύθυνη δήλωση, που θα γράφει ότι δηλώνω ότι είμαι άνεργος ή ανασφάλιστος αντιστοίχως.
  Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι ή ανασφάλιστοι ηλικίας 25-65 ετών, για ραντεβού και για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο επικοινωνίας του ΙΚΠΙ 210 7222727- 723, ώρες 9-5, ιστοσελίδα: www.prolipsigiaolous.gr

  JTF 2013: We are young, we are free… willing to fight against IBD

  Thanks to all those who participated in the Anaemia survey

  Την ύπαρξη περισσότερων εξειδικευμένων γαστρεντερολόγων και ειδικών εξωτερικών ιατρείων (ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) ζητούν οι ασθενείς με ΙΦΝΕ, σύμφωνα με την έρευνα του ΕΛΙΓΑΣΤ και των Συλλόγων Ασθενών με ΙΦΝΕ, με την υποστήριξη της ΕΟΜΙΦΝΕ.
  “Μόνοι μπορούμε να κάνουμε τόσα λίγα-μαζί μπορούμε να κάνουμε τόσα πολλά” - Η ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ