Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

22-10-14 Ενεργοποίηση επταμελών επιτροπών, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και θέλουν να εισαχθούν σε Σχολές ή Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ορισμένο αριθμό θέσεων

Δελτίο Τύπου
ypdvmth thumb other250 0Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους υποψήφιους που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και θέλουν να εισαχθούν σε Σχολές ή Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ορισμένο αριθμό θέσεων, καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, να απευθυνθούν σε μία από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές, που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν το πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησής τους.
Υποψήφιοι μπορεί να είναι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, κάτοχοι τίτλου απόλυσης Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της ημεδαπής ή Έλληνες κάτοχοι τίτλου απόλυσης ξένου Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της αλλοδαπής.
Οι εν λόγω υποψήφιοι καταθέτουν στις Επταμελείς Επιτροπές στην αποκλειστική προθεσμία από Τετάρτη 12 Νοεμβρίου έως και Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση (υπόδειγμα αίτησης υπάρχει στο τέλος του παρόντος δελτίου και στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θhttp://www.minedu.gov.gr, στην ενότητα: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, υποενότητα: Υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις, Έγγραφα Εξετάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις)
β) ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από: i) Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή iii) Καθηγητή Πανεπιστημίου ή Αναπληρωτή Καθηγητή και
γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
Τα δικαιολογητικά αυτά μπορεί να υποβληθούν από τον ίδιο τον υποψήφιο ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Επίσης μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά. Το εμπρόθεσμο της αίτησης στην περίπτωση αυτή, κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Επισημάνσεις:
ΑΑποκλειστικά και μόνο οι υποψήφιοι :
α) με μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ : 02)
β) με κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία τουλάχιστον 67% (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΚΩΔΙΚΟΣ: 30) και
γ) πάσχοντες από διάφορα σπάνια συγγενή, κληρονομικά ή επίκτητα σύνδρομα- νοσήματα όταν εκφράζονται με σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία τουλάχιστον 80% (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ: 68)

εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών χρειάζεται να καταθέσουν στις επιτροπές των Νοσοκομείων και πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας (σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. Φ.151/156141 /Β6/30-09-2014 (ΑΔΑ: ΒΜΒ19-Η17) εγκύκλιό μας).
Όσοι από τους ανωτέρω υποψήφιους α) β) και γ) έχουν ήδη υποβάλει αίτηση προς τα ΚΕΠΑ για έκδοση πιστοποιητικού αναπηρίας, αλλά δεν το έχουν αποκτήσει ακόμα, θα υποβάλουν προς τις επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων εμπρόθεσμη αίτηση με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Ταυτόχρονα, αντί για το πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας καταθέτουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρουν ότι έχουν υποβάλει αίτηση προς τα ΚΕΠΑ (σημειώνοντας τον αριθμ. πρωτ. της αίτησης) και ότι θα προσκομίσουν το πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας, αμέσως μόλις το αποκτήσουν.
        
Β. Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη αποκτήσει πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησης από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές, κατά τα έτη 2010, 2011, 2012, 2013 και 2014 δεν χρειάζεται να αποκτήσουν νέο πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησης.
Εξαιρούνται αποκλειστικά και μόνο οι υποψήφιοι των οποίων στα πιστοποιητικά διαπίστωσης πάθησής τους αναγράφονται οι κωδικοί 53 και 58, οι οποίοι θα πρέπει να προσέλθουν εκ νέου σε μια από τις επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων, εφόσον επιθυμούν να καταθέσουν μηχανογραφικό δελτίο με την ειδική κατηγορία τον Σεπτέμβριο 2015.  
  
Γ. Μετά την απόκτηση του πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης, οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο προτιμήσεων προκειμένου να συμμετάσχουν στην επιλογή εισαγωγής σε Σχολές ή Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία των ατόμων με σοβαρές παθήσεις. Η διαδικασία και ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων-μηχανογραφικών δελτίων θα ανακοινωθεί με νεότερη εγκύκλιο, η οποία θα αποσταλεί στα σχολεία και θα αναρτηθεί προς ενημέρωση στο διαδίκτυο.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι υποψήφιοι – κάτοχοι του πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης από τις αρμόδιες επταμελείς επιτροπές υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, μηχανογραφικό δελτίο, το Σεπτέμβριο, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου.

Για τα παραρτήματα και το υπόδειγμα της αίτησης πατήστε εδώ.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

Νέο φάρμακο για τη νόσο του Crohn και την ελκώδη κολίτιδα

Νέο φάρμακο για τη νόσο του Crohn και την ελκώδη κολίτιδα

Zavos1Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην κατανόηση των παθογενετικών μηχανισμών που εμπλέκονται στη φλεγμονώδη νόσο του εντέρου (νόσος του Crohn  και ελκώδης κολίτιδα ) και συνεχώς ανακαλύπτονται νέα φάρμακα που στοχεύουν τους μηχανισμούς αυτούς. Ένα από τα νέα αυτά φάρμακα είναι το Entyvio (vedolizumab) που έχει λάβει πρόσφατα έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα χορηγείται σε ασθενείς με νόσο του Crohn ή ελκώδη κολίτιδα που δεν ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία με παράγοντες anti-TNF όπως το Remicade και το Humira, ή σε ασθενείς που σταμάτησαν να ανταποκρίνονται στους έως τώρα γνωστούς παραπάνω βιολογικούς παράγοντες.
Το vedolizumab είναι ένα ανασυνδυασμένο ανθρωποποιημένο IgG1 μονοκλωνικό αντίσωμα που αναστέλλει την προσκόλληση και μετανάστευση των λευκών αιμοσφαιρίων στο γαστρεντερικό σωλήνα δεσμεύοντας την α4β7 ιντεγκρίνη.
Η μεγαλύτερη Ιαπωνική φαρμακευτική εταιρεία Takeda ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες ότι στο επόμενο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Γαστρεντερολογίας στη Βιέννη θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της μελέτης φάσης ΙΙΙ GEMINI LTS (Long-Term Safety) για το νέο φάρμακο Entyvio (vedolizumab) στην νόσο του Crohn και την ελκώδη κολίτιδα.
Τα αποτελέσματα της νέας μελέτης δείχνουν σημαντικό όφελος από τη μακροχρόνια χορήγηση (104 εβδομάδες) του vedolizumab στη μετρίου προς σοβαρού βαθμού ελκώδη κολίτιδα και νόσο του Crohn.
Συγκεκριμένα, στους ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα που έλαβαν θεραπεία για 52 εβδομάδες με το νέο φάρμακο επετεύχθη κλινική ύφεση σε ποσοστό 66%, ενώ στην εβδομάδα 104 επετεύχθη κλινική ύφεση σε ποσοστό 74%. Η κλινική ανταπόκριση στην εβδομάδα 52 ήταν 79% και στην εβδομάδα 104 ήταν 80%.
Στη μετρίου προς σοβαρού βαθμού νόσο του Crohn, επετεύχθη κλινική ύφεση σε ποσοστό 57% στην εβδομάδα 52 και 61% στην εβδομάδα 104. Επιπλέον, 81% των ασθενών με νόσο του Crohn ανταποκρίθηκε κλινικά στην εβδομάδα 52 και 74% στην εβδομάδα 104.
Το νέο φάρμακο αναμένεται σύντομα και στην Ελλάδα.
Ευχαριστούμε για την συγγραφή του άρθρου τον
Dr. ΧΡΗΣΤΟ ΚΩΝ. ΖΑΒΟ , Ειδικό Γαστρεντερολόγο – Ηπατολόγο

Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014

Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014

Ο Σύλλογος ταξιδεύει στην Ελλάδα


Ελάτε να γνωριστούμε

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας θα επισκεφθούν μεγάλες πόλεις της πατρίδα μας με απώτερο στόχο την επαφή με ασθενείς με νόσο του Crohn και ελκώδη κολίτιδα από όλη τη χώρα.

Οι πρώτοι σταθμοί του ταξιδιού μας είναι οι εξής:

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014

Θεσσαλονίκη

Συνάντηση στις 6.00 το απόγευμα στην Ένωση Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης, Προξένου Κορομηλά 51, 4ος όροφος.

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2014

Λάρισα

Συνάντηση στις 12.00 το μεσημέρι στο Επιμελητήριο Λάρισας, Παπακυριαζή 44, 3ος όροφος.

Όλοι οι ασθενείς και οι συγγενείς τους είναι ευπρόσδεκτοι στις συναντήσεις. Όσοι παρευρεθούν θα μπορούν να θέσουν τα ερωτήματά τους για ό,τι τους απασχολεί σχετικά με τα δικαιώματά μας ως ασθενείς, αλλά και για τον τρόπο που λειτουργεί ο Σύλλογός μας καθώς επίσης να καταθέσουν τις προτάσεις τους ώστε με τη βοήθεια όλων μας να γίνει γνωστή στο ευρύτερο κοινό η σοβαρότητα των παθήσεών μας με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητάς μας και της ποιότητας της ζωής μας.

Ελπίζουμε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας και να υποστηρίξετε την προσπάθειά μας για τη δημιουργία ενός δυνατού και ηχηρού Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.

Σύντομα θα πραγματοποιηθούν παρόμοιες επισκέψεις και σε άλλες πόλεις της πατρίδας μας, όπως Ιωάννινα, Πάτρα, Ηράκλειο κ.λπ.

http://www.crohnhellas.gr/o-sillogos-taksidevei-stin-ellada/

JTF 2013: We are young, we are free… willing to fight against IBD

Thanks to all those who participated in the Anaemia survey

Την ύπαρξη περισσότερων εξειδικευμένων γαστρεντερολόγων και ειδικών εξωτερικών ιατρείων (ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) ζητούν οι ασθενείς με ΙΦΝΕ, σύμφωνα με την έρευνα του ΕΛΙΓΑΣΤ και των Συλλόγων Ασθενών με ΙΦΝΕ, με την υποστήριξη της ΕΟΜΙΦΝΕ.
“Μόνοι μπορούμε να κάνουμε τόσα λίγα-μαζί μπορούμε να κάνουμε τόσα πολλά” - Η ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ