Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2014

Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)


Εισηγητικός Φάκελος Παροχών Αναπηρίας

Από 1η Σεπτεμβρίου 2011 καταργήθηκαν όλες οι υγειονομικές επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούσαν στους Φ.Κ.Α., στις Νομαρχίες και το Δημόσιο, με εξαίρεση τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους.
Σύμφωνα με τον Νόμο 3863 του 2010 δημιουργήθηκε το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), υπαγόμενο στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας.
Έργο των Υγειονομικών Επιτροπών (του ΚΕΠΑ) είναι:
α) Ο καθορισμός του ποσοστού αναπηρίας για σύνταξη αναπηρίας.
β) Ο χαρακτηρισμός ατόμων ως ΑΜεΑ.
γ) Ο καθορισμός ποσοστού αναπηρίας για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις, για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση αναπηρίας και τις οποίες δικαιούνται από την πολιτεία τα άτομα με αναπηρία.
Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος πολίτης να εξετασθεί από Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕΠΑ πρέπει να συμπληρώσει σχετική αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες. Το έντυπο αίτησης, άλλες συμπληρωματικές οδηγίες για την διαδικασία κατάθεσης αίτησης, (απαιτούμενα δικαιολογητικά και άλλες γενικές πληροφορίες) καθώς και τις διευθύνσεις που βρίσκονται οι γραμματείες ΚΕΠΑ που λειτουργούν σε όλη την Χώρα θα βρείτε στα αρχεία που ακολουθούν.
Τα παραπάνω έντυπα μπορείτε επίσης να τα προμηθεύεστε από τις γραμματείες ΚΕΠΑ οι οποίες λειτουργούν σε 45 Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Μονάδες Ασφάλισης) της Χώρας.
Στις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ θα εξετασθούν:
α) Νέες υποθέσεις, όπου για πρώτη φορά κρίνονται οι ενδιαφερόμενοι από Επιτροπές Αναπηρίας,
β) Εκκρεμείς υποθέσεις, όπου ήδη έχουν κατατεθεί δικαιολογητικά αλλά δεν πραγματοποιήθηκε εξέταση μέχρι 31/8/2011 και δεν έχει εκδοθεί Γνωμάτευση.
γ) Εκκρεμείς υποθέσεις, όπου έχει αποσταλεί από τον ασφαλιστικό φορέα ο σχετικός φάκελος προς την Υγειονομική Επιτροπή αλλά δεν διεκπεραιώθηκε η εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή. (πχ παρατάσεις συντάξεων Αναπηρίας)

H διαδικασία

1. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει απαραίτητα Αίτηση Αξιολόγησης, με όλα τα Δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στις σχετικές οδηγίες, σε μία από τις 45 Γραμματείες ΚΕΠΑ της επιλογής του.
2. Εφόσον τα Δικαιολογητικά του (Φάκελος) κριθούν από Ιατρό Προελέγχου ως πλήρη, γίνεται η κατάθεση Αίτησης και παραλαμβάνει Αποδεικτικό κατάθεσης Αίτησης. Σε διαφορετική περίπτωση δεν παραλαμβάνεται η Αίτηση από την Γραμματεία ΚΕΠΑ και επιστρέφονται όλα τα Δικαιολογητικά. Ο Ιατρός Προελέγχου υποδεικνύει στον αιτούντα τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά.
3. Ενημερώνεται από την Κεντρική Γραμματεία ΚΕΠΑ, μέσω Ταχυδρομείου (πρόσκληση) για την ημερομηνία και ώρα προσέλευσης του στην Υγειονομική Επιτροπή.
4. Μετά λίγες ημέρες παραλαμβάνει από την Γραμματεία ΚΕΠΑ, όπου υπέβαλε αρχικά την αίτηση του, την Γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής
5. Χρησιμοποιεί την Γνωμάτευση του ΚΕΠΑ γιά κάθε Νόμιμη χρήση και μπορεί να παίρνει αντίγραφα για όλο τον χρόνο που ισχύει η Γνωμάτευση.
Σχετικά έγγραφα:
ΑΙΤΗΣΗ
Σε αυτό τον σύνδεσμο θα βρείτε την αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το ΚΕΠΑ, η οποία συμπληρώνεται από τον ίδιο στο σημείο υποβολής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΚΕΠΑ
Για να κατατεθεί αίτηση για αξιολόγηση και χορήγηση ποσοστού Αναπηρίας από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ πρέπει να προσκομισθούν απαραίτητα τα ακόλουθα :
– Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.
– Βιβλιάριο ασθενείας του φορέα ασφάλισης. (ισχύει μόνον για ασφαλισμένους)
– Αριθμό ΑΜΚΑ ή κάρτα ευρωπαίου ασφαλισμένου.
– Παραπεμπτικό του φορέα ασφάλισης του ασφαλισμένου για εξέταση από υγειονομική επιτροπή του ΚΕΠΑ ή αν δεν έχει ασφαλιστικό φορέα παραστατικό είσπραξης αξίας 46,14 ευρώ από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όπου γίνεται η κατάθεση της αίτησης για εξέταση από την υγειονομική επιτροπή του ΚΕΠΑ
– Ο αιτών καταθέτει στην γραμματεία ΚΕΠΑ εκτός από τα παραπάνω και τα απαραίτητα ιατρικά στοιχεία. Τα ιατρικά στοιχεία περιλαμβάνουν: Αναλυτική ιατρική έκθεση του παραπέμποντος ιατρού με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του. Η ιατρική αυτή έκθεση θα είναι απολύτως στοιχειοθετημένη και θα παραπέμπει σε εργαστηριακά δεδομένα (ακτινογραφίες με τα πορίσματα τους, αξονικές τομογραφίες, MRI, βιοψίες, ΗΜΓ, triplex, ΗΚΓ, κλπ) τα οποία θα είναι πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα με βεβαιωμένη την γνησιότητα του φωτοαντιγράφου από Δημόσια αρχή και η διενέργεια τους θα είναι πρόσφατη και όχι παλαιότερη του τετραμήνου.
Παρατηρήσεις : α) Παλαιότερης χρονολογίας εργαστηριακές εξετάσεις των οποίων τα στοιχεία κρίνεται πως θα συμβάλλουν στην ορθή κρίση της επιτροπής, (π.χ. βιοψίες) γίνονται επίσης δεκτές. Επίσης ο παραπέμπων, ως θεράπων ιατρός θα πρέπει να αναφέρει την φαρμακευτική ή άλλη αγωγή στην οποία τυχόν υποβάλλεται ο ασθενής, αλλά και κάθε άλλη τυχόν συνυπάρχουσα πάθηση που γνωρίζει από το ιστορικό του ασθενή του και την αγωγή που ακολουθείται για αυτές τις παθήσεις και που θα στοιχειοθετούνται από συνημμένες ιατρικές γνωματεύσεις οι οποίες επίσης θα φέρουν πλήρη τα στοιχεία των υπογραφόντων ιατρών. Τα ακριβή στοιχεία του παραπέμποντος ιατρού θα αναφέρονται αναλυτικά στο τέλος της ιατρικής έκθεσης δηλαδή ονοματεπώνυμο ιατρού, ΤΣΑΥ, ΑΜΚΑ, Ιατρικό Σύλλογο, Ειδικότητα, Φορέα εργασίας ιατρού (ιδιώτης, ΕΣΥ, ΙΚΑ, ΕΟΠΠΥ) τηλέφωνο, φαξ,
e-mail και εάν πρόκειται για ασθενή που έχει νοσηλευθεί, τον αριθμό του εξιτηρίου νοσηλείας κλινικής ή νοσοκομείου.
– Οι ασθενείς που δεν μπορούν να μετακινηθούν εξ αιτίας σοβαρών κινητικών ή άλλων προβλημάτων καταθέτουν με μέριμνα άλλου ατόμου του περιβάλλοντος τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται, και εκτός των προαναφερομένων θα προσκομίζουν και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του βεβαιώσαντος ιατρού για τους λόγους που καθιστούν αδύνατη την μετακίνηση του προς εξέταση ασθενούς και αξιολογούνται από τις Υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ με διαδικασία που θα ορίζεται από την Διεύθυνση Αναπηρίας και που θα είναι εξατομικευμένη για την κάθε περίπτωση που θα εγγυάται τον σεβασμό στον πολίτη αφ’ ενός και αφ’ ετέρου την αξιοπιστία του αποτελέσματος. Τα στοιχεία του εκπροσώπου που καταθέτει την αίτηση θα καταγράφονται στο έντυπο της αίτησης κατά την κατάθεση της.
– Τα παραπάνω στοιχεία ελέγχονται από τον γιατρό που διενεργεί τον προέλεγχο και εφ’ όσον διαπιστωθεί πως είναι πλήρη, καταχωρείται η αίτηση και χορηγείται βεβαίωση στον καταθέτοντα στην οποία αναγράφονται και τα ιατρικά πιστοποιητικά που προσκομίσθηκαν κατά την κατάθεση. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως δεν είναι πλήρη τα απαραίτητα στοιχεία, θα επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο και θα του υποδεικνύεται εγγράφως από την γραμματεία του ΚΕΠΑ και τον γιατρό προελέγχου τι πιστοποιητικά ή άλλα στοιχεία πρέπει να προσκομίσει προκειμένου να γίνει η καταχώρηση της αίτησης.
– Εφ’ όσον καταχωρηθεί η αίτηση ο ενδιαφερόμενος θα λάβει σε σύντομο χρονικό διάστημα ειδοποιητήριο για την ημερομηνία και ώρα αλλά και τον τόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης της υγειονομικής επιτροπής στην οποία θα γίνει η αξιολόγηση της περίπτωσης του και θα εκδοθεί η σχετική Γνωμάτευση.
– Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτά συμπληρωματικά στοιχεία του ιατρικού φακέλου κατά την ώρα της συνεδρίασης της υγειονομικής επιτροπής. Σε περίπτωση που προσκομίζονται στοιχεία από τον εξεταζόμενο κατά την στιγμή της συνεδρίασης της επιτροπής θα συμπληρώνεται γνωμάτευση αναπομπής της περίπτωσης αναφέροντας στο σκεπτικό τον λόγο της αναπομπής και θα παραπέμπεται στην γραμματεία προκειμένου να καταθέσει και τα νέα στοιχεία και να ορισθεί νέα ημερομηνία εξέτασης. Παρόμοια διαδικασία ισχύει αν ο ενδιαφερόμενος θελήσει να υποβάλλει και άλλα ιατρικά πιστοποιητικά αφού έχει ορισθεί η ημερομηνία εξέτασης του από την υγειονομική επιτροπή στην περίπτωση αυτή η εξέταση αναβάλλεται γίνεται η κατάθεση των νέων στοιχείων σύμφωνα με την διαδικασία που αναφέρθηκε προηγουμένως και ορίζεται νέα ημερομηνία..
– Το ΚΕΠΑ θα χορηγεί γνωματεύσεις Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής για κάθε νόμιμη χρήση, όπου θα πιστοποιείται η πάθηση, το ποσοστό αναπηρίας καθώς και η χρονική διάρκεια της Γνωμάτευσης. Για όσο χρόνο διαρκεί η Γνωμάτευση θα μπορείτε να ζητάτε από την Γραμματεία του ΚΕΠΑ αντίγραφα της.
– Στην Γνωμάτευση της υγειονομικής Επιτροπής μπορεί να κατατεθεί προσφυγή στην ΒΥΕ από τον ενδιαφερόμενο εντός (10) Δέκα ημερών από την ημερομηνία της κοινοποιήσεως της Γνωμάτευσης. Για να εξετασθεί υποβληθείσα ένσταση θα πρέπει να συντρέχουν σοβαροί και στοιχειοθετημένοι λόγοι που θα αναφέρονται στο κείμενο της προσφυγής. Συνεπώς η υποβολή προσφυγής στην γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής από τον ενδιαφερόμενο θα πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση στην οποία θα αναφέρονται με σαφήνεια οι λόγοι για τους οποίους η εκδοθείσα από την Υγειονομική επιτροπή Γνωμάτευση δεν είναι τεκμηριωμένη ή σύννομη ή άλλο και πρέπει να εξετασθεί εκ νέου στην Δευτεροβάθμια (Β΄θμια) Υγειονομική επιτροπή. Το έντυπο υποβολής προσφυγής θα χορηγείται στις γραμματείες ΚΕΠΑ
– Η αυστηρή τήρηση των παραπάνω οδηγιών θα σας απαλλάξει από ανώφελη ταλαιπωρία και θα βοηθήσει τις υπηρεσίες να διεκπεραιώσουν σε πολύ σύντομο χρόνο το αίτημα σας.
Αθανάσιος Ξένος
Διευθυντής Αναπηρίας & Ι.Ε.
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
ika.gr
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΠΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΠΑ (ΔΥ)

ΣΗΜΕΙΑ ΚΕΠΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΟΠΙΚΟ
ΑΝΑΤ. ΘΡΑΚΗΣ 58
2
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 2
3
ΞΑΝΘΗΣ
ΤΟΠΙΚΟ
ΑΝΔΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1   
4
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 6
5
ΔΡΑΜΑΣ
ΤΟΠΙΚΟ
ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ 2
6
ΣΕΡΡΩΝ
ΤΟΠΙΚΟ
ΠΡΙΓΚ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 25
7
ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1
8
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΑΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 15-17
9
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΤΟΠΙΚΟ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2
10
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΤΟΠΙΚΟ
ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ 22
11
ΚΟΖΑΝΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΡΜΟΥ & ΛΙΟΥΦΗ
12
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΟΠΙΚΟ
ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΩΤΤΑ 2
13
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
Π. ΜΕΛΑ 34
14
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΟΠΙΚΟ
9η ΠΑΡΟΔΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗ
15
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΤΟΠΙΚΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ
16
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΟΠΙΚΟ
ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 9
17
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ 38Α
18
ΒΟΛΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΘΡΑΚΩΝ 20 & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ
19
ΛΑΜΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 72
20
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 29 & ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 22
21
ΧΑΛΚΙΔΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ
22
ΘΗΒΑΣ
ΤΟΠΙΚΟ
ΚΑΔΜΟΥ 47
23
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΚΕΛΕΟΥ & ΜΙΑΟΥΛΗ
24
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 15
25
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔ/ΕΙΑΣ
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΗΔΕΙΑΣ 10
26
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΤΟΠΙΚΟ
ΓΡΥΠΑΡΗ 147
27
ΝΙΚΑΙΑΣ
ΤΟΠΙΚΟ
ΚΑΥΚΑΣΟΥ 37 & ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 7
28
ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΤΟΠΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12-14
29
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ
ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 105 & ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ 2
30
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΟΠΙΚΟ
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 45Α
31
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 1
32
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ
ΚΥΠΡΟΥ 21Α
33
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
2ο χλμ Εθνικής Οδού Τριπόλεως-Σπάρτης
34
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΤΟΠΙΚΟ
ΓΚΟΡΤΣΟΛΟΓΟΥ 137 & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ
35
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 38
36
ΠΑΤΡΩΝ ΑΓ. ΑΛΕΞΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 14
37
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ (ΣΥΡΟΥ)
ΤΟΠΙΚΟ
ΝΙΚ. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 1
38
ΜΥΤΙΛHΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΠΛ. ΜΑΡΤΥΡΩΝ
39
ΡΟΔΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
3ο ΧΙΛ. ΕΘ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ
40
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 12
41
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
3ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΜΟΙΡΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ
42
ΧΑΝΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 99 (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΙΚΑΣ)
43
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 454
44
ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ
ΚΥΠΡΟΥ 62
45
ΑΘΗΝΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 181

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΙΔΟΣ ΥΥ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΑΝΑΤ. ΘΡΑΚΗΣ 58
ΝΜΥ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 2
ΝΜΥ
ΞΑΝΘΗΣ
ΑΝΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1
ΝΜΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 6
ΝΜΥ
ΔΡΑΜΑΣ
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ 2
ΝΜΥ
ΣΕΡΡΩΝ
ΠΡΙΓΚ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 25
ΝΜΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 19
ΝΜΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 19
ΝΜΥ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2
ΝΜΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΟΡΑΒΑ 2
ΝΜΥ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 5Α
ΝΜΥ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΩΤΤΑ 2
ΝΜΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Π. ΜΕΛΑ 34
ΝΜΥ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
9η ΠΑΡΟΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ
ΝΜΥ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ
ΥΥ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 9
ΝΜΥ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 8
ΝΜΥ
ΒΟΛΟΥ
ΘΡΑΚΩΝ 20
ΝΜΥ
ΛΑΜΙΑΣ
Θερμοπυλών 77
ΝΜΥ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΡΟΥΣΒΕΛΤ 4
ΝΜΥ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ 14
ΤΜΥ
ΘΗΒΑΣ
ΚΑΔΜΟΥ 47
ΤΜΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Δραγούμη 4 & Κουτούλη
ΤΜΥ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 15
ΤΜΥ
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΜΗΔΕΙΑΣ 10
ΤΜΥ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΑΒΑΚΗ 11 & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ
ΤΜΥ
ΝΙΚΑΙΑΣ
ΜΟΥΓΛΩΝ 21 & ΙΩΝΙΑΣ
ΤΜΥ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ
Ιωάννου Δροσοπούλου 157
ΤΜΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 105 & ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ
ΤΜΥ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Ζησιμοπούλου 8 & Λαζαράκη
ΤΜΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 7-13
ΝΜΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Λ.Αθηνών & Αριστοτέλους 1
ΝΜΥ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
2ο χλμ Εθνικής Οδού Τριπόλεως-Σπάρτης
ΝΜΥ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΓΚΟΡΤΣΟΛΟΓΟΥ 137 & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ
ΥΥ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Πλάτωνος και Κανάρη
ΝΜΥ
ΠΑΤΡΩΝ ΑΓ. ΑΛΕΞΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 14
ΝΜΥ
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ (ΣΥΡΟΥ)
ΝΙΚ. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 1
ΝΜΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΠΛ. ΜΑΡΤΥΡΩΝ
ΝΜΥ
ΡΟΔΟΥ
3ο ΧΙΛ. ΕΘ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ
ΝΜΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 12
ΥΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
3ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΜΟΙΡΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ
ΝΜΥ
ΧΑΝΙΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 99 (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΙΚΑΣ)
ΝΜΥ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 454
ΝΜΥ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ 62
ΥΥ
ΑΘΗΝΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 181
ΥΥΤι είναι το παράβολο 46€ για την πιστοποίηση αναπηρίας στα ΚΕΠΑ;

Θεσμοθετείται, για πρώτη φορά, διαδικασία βάσει της οποίας θα αποδίδεται ανά μήνα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τους υπόχρεους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. ή το Δημόσιο, το ποσό της αποζημίωσης των 46,14 ευρώ, για κάθε εξεταζόμενη στο διάστημα αυτό περίπτωση από τις Α΄θμιες ή Β΄θμιες Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. Πότε όμως θα πληρώνουν το ποσό αυτό οι πολίτες;
Ορίζεται ρητά ότι, στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι προσέρχονται στα ΚΕ.Π.Α. για την πιστοποίηση του βαθμού αναπηρίας τους χωρίς παραπεμπτικό από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα ή υπηρεσία του δημοσίου, υποχρεούνται να καταβάλλουν οι ίδιοι το ανωτέρω ποσό κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης ή προσφυγής (Α΄θμιες ή Β΄θμιες Υγειονομικές Επιτροπές), εξαιρουμένων των κατόχων βιβλιαρίου απόρου σε ισχύ.

Τι σημαίνει αυτή η νέα διάταξη για τον πολίτη;

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα επιβαρύνει τα Ασφαλιστικά Ταμεία ή τους σχετικούς δημόσιους φορείς με 46,14€ ανά άτομο που παραπέμπεται για αξιολόγηση βαθμού αναπηρίας.
Οι ασφαλισμένοι θα πληρώνουν από την τσέπη του το ποσό αυτό, αν δεν έχουν παραπεμπτικό για εξέταση από ΚΕΠΑ.
Σημείωση: Αν διαθέτετε βιβλιάριο απορίας σε ισχύ δεν πληρώνετε το παράβολο για την εξέταση.

Πού μπορείτε να βρείτε τον νόμο;

  • Οι νέες διατάξεις: Άρθρο 61 παράγραφος 5β του Νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88Α΄/18- 4-2013).
  • Οι παλιές διατάξεις που αντικαθίστανται: Άρθρο 6 παράγραφος 5 του Νόμου 3863/2010 (ΦΕΚ 115Α΄)


JTF 2013: We are young, we are free… willing to fight against IBD

Thanks to all those who participated in the Anaemia survey

Την ύπαρξη περισσότερων εξειδικευμένων γαστρεντερολόγων και ειδικών εξωτερικών ιατρείων (ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) ζητούν οι ασθενείς με ΙΦΝΕ, σύμφωνα με την έρευνα του ΕΛΙΓΑΣΤ και των Συλλόγων Ασθενών με ΙΦΝΕ, με την υποστήριξη της ΕΟΜΙΦΝΕ.
“Μόνοι μπορούμε να κάνουμε τόσα λίγα-μαζί μπορούμε να κάνουμε τόσα πολλά” - Η ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ