Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2015

Τα δικαιολογητικά για προσλήψεις ΑμεΑ

Οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών, των οποίων η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση έχει κριθεί ως έγκυρη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, θα κληθούν με ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης στο κατάστημα της αρμόδιας υπηρεσίας του Οργανισμού να προσκομίσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με απόδειξη τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

• Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

• Τίτλο ή τίτλους σπουδών και τα λοιπά αποδεικτικά τυπικών προσόντων (πιστοποιητικά και άλλα δικαιολογητικά) που απαιτούνται από την αντίστοιχη προκήρυξη του ΑΣΕΠ ή του δημόσιου φορέα.

Αναγνωρισμένο πτυχίο ξένης γλώσσας (για όσους προστατευόμενους είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου ξένης γλώσσας).

• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (και τυχόν λοιπά πιστοποιητικά από δημόσιο φορέα, συμπληρωματικά των πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης), το οποίο εκδόθηκε μετά την 1η Δεκεμβρίου 2014 και από το οποίο προκύπτει ο αριθμός των μελών της οικογένειας του υποψηφίου.

• Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της ΔΟΥ που αφορά τον προστατευόμενο, από το οποίο προκύπτει το φορολογητέο εισόδημα που αποκτήθηκε το έτος 2013 (εκκαθαριστικό του έτους 2014).

• Βεβαίωση ανεργίας «για κάθε νόμιμη χρήση» από τον ΟΑΕΔ με ημερομηνία έκδοσης δέκα εργάσιμων μερών πριν από την κατάθεση της αίτησης.

• Βεβαίωση ανεργίας «για κάθε νόμιμη χρήση» από τον ΟΑΕΔ για τον ή τη σύζυγο -εφόσον ο/η σύζυγος είναι άνεργος/η με ημερομηνία έκδοσης δέκα εργάσιμων μερών πριν από την κατάθεση της αίτησης.

• Πιστοποιητικό στρατολογίας ή απολυτήριο στρατού (φύλλο πορείας), από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή ότι έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

• Ολοι οι αιτούντες προσκομίζουν υποχρεωτικά είτε υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνουν ότι δεν λαμβάνουν σύνταξη, είτε βεβαίωση για το ύψος της σύνταξης που τυχόν λαμβάνουν.

• Ολοι οι αιτούντες προσκομίζουν υποχρεωτικά τα απαιτούμενα για τον διορισμό δικαιολογητικά στις θέσεις της προτίμησής τους, σύμφωνα με την αντίστοιχη προς κάθε θέση προκήρυξη του ΑΣΕΠ ή του δημόσιου φορέα.

Ας σημειωθεί ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν και τα ειδικότερα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατηγορία προστασίας στην οποία ανήκουν. Στην περίπτωση που υποψήφιος ανήκει σε δύο κατηγορίες προστασίας, θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσει τα ειδικότερα δικαιολογητικά και των δύο κατηγοριών προστασίας.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2643 ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
Ειδικότητα
Κατηγορία
Θέσεις
ΓΝ Ιωαννίνων «Χατζηκώστα»
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
Αναπήρων πολέμου, τέκνα τους
1
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
Πολυτέκνων
1
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
ΑμεΑ
1
ΠΓΝ Ιωαννίνων
ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων
Αναπήρων πολέμου, τέκνα τους
1
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
ΑμεΑ
1
ΤΕ Εργοθεραπείας
Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
1
ΤΕ Μαιών
Εμμεση ΑμεΑ
1
ΤΕ Νοσηλευτικής
Εμμεση ΑμεΑ
1
ΤΕ Νοσηλευτικής
Πολυτέκνων
1
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
Πολυτέκνων
1
ΓΝ Αρτας
ΤΕ Νοσηλευτικής
Εμμεση ΑμεΑ
1
ΓΝ Λευκάδας
ΤΕ Νοσηλευτικής
Εμμεση ΑμεΑ
1
ΓΝ Φιλιατών
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
Αναπήρων πολέμου, τέκνα τους
1
ΕΚΑΒ
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
Αναπήρων πολέμου, τέκνα τους
1
ΕΦΕΤ
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
1
Κέντρο Κοιν. Πρόνοιας Περ. Ηπείρου
ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό
ΑμεΑ
1
Περιφέρεια Ηπείρου
ΠΕ Γεωπόνων
Πολυτέκνων
1
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
Αναπήρων πολέμου, τέκνα τους
1
ΤΕ Πληροφορικής
Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
1
ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
ΑμεΑ
1
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2643 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Ειδικότητα
Κατηγορία
Θέσεις
ΓΝ Λασιθίου
ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού
ΑμεΑ
1
ΤΕ Νοσηλευτικής
Πολυτέκνων
1
ΤΕ Επισκεπτών Υγείας
Πολυτέκνων
1
ΓΝ Ρεθύμνου
ΔΕ Νοσηλευτικής
ΑμεΑ
1
ΤΕ Νοσηλευτικής
Πολυτέκνων
3
ΓΝ Χανίων «Αγ. Γεώργιος»
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
ΑμεΑ
2
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
Αναπήρων πολέμου, τέκνα τους
1
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
Τριτέκνων
1
ΤΕ Νοσηλευτικής
Εμμεση ΑμεΑ
2
ΤΕ Νοσηλευτικής
Ολες οι κατηγορίες
1
ΤΕ Νοσηλευτικής
Πολυτέκνων
3
ΤΕ Νοσηλευτικής
Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
1
ΤΕ Νοσηλευτικής
Τριτέκνων
2
ΓΝ Νεάπολης «Διαλυνάκειο»
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
Αναπήρων πολέμου, τέκνα τους
1
Δήμος Ηρακλείου
ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
Εμμεση ΑμεΑ
1
Δήμος Μαλεβιζίου
ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
Πολυτέκνων
1
Δήμος Χερσονήσου
ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
ΑμεΑ
1
ΕΚΑΒ
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου
ΑμεΑ
2
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου
Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
1
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου
Τριτέκνων
1
ΕΛΣΤΑΤ
ΠΕ Στατιστικών
Πολυτέκνων
1
Κέντρο Κοιν. Πρόνοιας Περιφ. Κρήτης
ΔΕ Νοσηλευτικής
Τριτέκνων
1
ΚΕΠ Ηρακλείου
ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
Αναπήρων πολέμου, τέκνα τους
1
ΠΓΝ «Βενιζέλειο»
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
ΑμεΑ
1
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
Εμμεση ΑμεΑ
1
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
1
ΔΕ Μηχανοτεχνιτών
Τριτέκνων
1
ΔΕ Νοσηλευτικής
Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
1
ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού
Εμμεση ΑμεΑ
1
ΠΕ Νοσηλευτικής
ΑμεΑ
1
ΠΕ Νοσηλευτικής
Πολυτέκνων
1
ΤΕ Επισκεπτών Υγείας
Αναπήρων πολέμου, τέκνα τους
1
ΤΕ Νοσηλευτικής
ΑμεΑ
2
ΤΕ Νοσηλευτικής
Αναπήρων πολέμου, τέκνα τους
1
ΤΕ Νοσηλευτικής
Εμμεση ΑμεΑ
1
ΤΕ Νοσηλευτικής
Ολες οι κατηγορίες
3
ΤΕ Νοσηλευτικής
Πολυτέκνων
2
ΤΕ Νοσηλευτικής
Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
1
ΤΕ Νοσηλευτικής
Τριτέκνων
2
Περιφέρεια Κρήτης
ΠΕ Αγρονόμων Τοπ/φων Μηχ.
Αναπήρων πολέμου, τέκνα τους
1
ΠΕ Γεωπόνων
Τριτέκνων
1
ΠΕ Κτηνιάτρων
Τριτέκνων
1
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτέκνων
1
ΤΕ Μηχανικών Δομικών Εργων
Τριτέκνων
1
ΤΕ Πληροφορικής
ΑμεΑ
1
Υπουργείο Εθνικής Αμυνας
ΔΕ Ηλεκτρονικών
Τριτέκνων
1
ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών
Αναπήρων πολέμου, τέκνα τους
1
ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών
Τριτέκνων
1
ΔΕ Τεχνικού Μηχανικού Εσωτερικής Καύσης
Εμμεση ΑμεΑ
1
ΔΕ Τεχνικού Μηχανολογίας
ΑμεΑ
1
ΔΕ Τεχνικού Μηχανολογίας
Πολυτέκνων
1
ΔΕ Τεχνικού Μηχανολογίας
Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
1
Υπουργείο Πολιτισμού
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων
Τριτέκνων
1
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2643 ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Ειδικότητα
Κατηγορία
Θέσεις
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/νήσου – Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
ΤΕ Τεχνολ/κών Εφαρμογών
Αναπήρων πολέμου, τέκνα τους
1
ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
ΑμεΑ
1
ΓΝ Πατρών
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
Eμμεση ΑμεΑ
1
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
Τριτέκνων
2
ΤΕ Επισκεπτών Υγείας
Eμμεση ΑμεΑ
1
ΤΕ Μαιευτικής
Πολυτέκνων
1
ΤΕ Νοσηλευτικής
Πολυτέκνων
1
ΓΝ Ζακύνθου «Αγ. Διονύσου»
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
ΑμεΑ
1
ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού
ΑμεΑ
1
ΤΕ Επισκεπτών Υγείας
Πολυτέκνων
1
ΤΕ Νοσηλευτικής
Αναπήρων πολέμου, τέκνα τους
1
ΤΕ Νοσηλευτικής
Eμμεση ΑμεΑ
1
ΓΝ Ηλείας
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
Τριτέκνων
1
ΤΕ Επισκεπτών Υγείας
Πολυτέκνων
1
ΤΕ Νοσηλευτικής
ΑμεΑ
1
ΤΕ Νοσηλευτικής
Αναπήρων πολέμου, τέκνα τους
1
ΤΕ Νοσηλευτικής
Eμμεση ΑμεΑ
1
ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας
Πολυτέκνων
1
ΓΝ Κεφαλληνίας
ΤΕ Νοσηλευτικής
Αναπήρων πολέμου, τέκνα τους
1
Δήμος Αγρινίου
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτέκνων
1
Δήμος Αιγιαλείας
ΠΕ Διοικητικού
ΑμεΑ
1
Δήμος Πατρέων
ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τ.Α.
Πολυτέκνων
1
ΤΕ Πολιτικών Eργων Υποδομής
Πολυτέκνων
1
ΕΦΕΤ
ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας
Τριτέκνων
1
ΕΚΑΒ
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
Τριτέκνων
1
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
ΑμεΑ
1
ΙΚΑ
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
ΑμεΑ
1
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
Τριτέκνων
1
Κέντρο Κοιν. Πρόνοιας Περιφ. Δυτ. Ελλάδας
Δ.Ε. Βοηθών Νοσοκόμων
Αναπήρων πολέμου, τέκνα τους
1
Κέντρο Κοιν. Πρόνοιας Περιφ. Ιονίων Νήσων
ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων
Eμμεση ΑμεΑ
1
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
Πολυτέκνων
1
ΚΕΠ Ακτίου Βόνιτσας
ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
Πολυτέκνων
1
ΚΕΠ Πύργου
ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
Πολυτέκνων
1
ΠΓΝ Πατρών
ΔΕ Νοσηλευτικής
Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
1
ΤΕ Νοσηλευτικής
ΑμεΑ
1
ΤΕ Νοσηλευτικής
Eμμεση ΑμεΑ
1
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
ΠΕ Κτηνιάτρων
Eμμεση ΑμεΑ
1
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας
ΑμεΑ
1
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
ΑμεΑ
1
Υπουργείο Δικαιοσύνης
ΠΕ Παθολόγων
Τριτέκνων
1
Υπουργείο Οικονομικών
ΠΕ Δημοσιονομικών
ΑμεΑ
1
ΠΕ Δημοσιονομικών
Τριτέκνων
1
ΠΕ Εφοριακών
Τριτέκνων
1
ΤΕ Δημοσιονομικών
ΑμεΑ
1
Υπουργείο Πολιτισμού
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
Τριτέκνων
1
ΠΕ Πληροφορικής
Πολυτέκνων
1
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2643 ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Ειδικότητα
Κατηγορία
Θέσεις
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
ΑμεΑ
1
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτέκνων
1
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
Εμμεση ΑμεΑ
1
ΓΝ Χίου «Σκυλίτσειο»
ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων
Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
1
ΤΕ ή ΔΕ Νοσηλευτικής
Πολυτέκνων
1
ΤΕ Νοσηλευτικής
Εμμεση ΑμεΑ
1
ΤΕ Νοσηλευτικής
Πολυτέκνων
1
ΤΕ Νοσηλευτικής
Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
1
ΥΕ Μεταφορών Ασθενών
Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
1
ΓΝ Λήμνου
ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων
Τριτέκνων
1
ΤΕ Νοσηλευτικής
ΑμεΑ
1
ΕΚΑΒ
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
Εμμεση ΑμεΑ
1
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
Πολυτέκνων
1
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
1
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
Τριτέκνων
2
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
TΕ Τεχνολόγων Υποδομής Πολιτικών Εργων
Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
1
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2643 ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Ειδικότητα
Κατηγορία
Θέσεις
ΙΚΑ ΕΤΑΜ
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
Πολυτέκνων
1
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
Πολυτέκνων
1
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
Αναπήρων πολέμου, τέκνα τους
1
ΕΚΑΒ Μυτιλήνης
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
ΑμεΑ
1
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
Εμμεση ΑμεΑ
1
Υπουργείο Οικονομικών
ΠΕ Εφοριακών
Τριτέκνων
1
ΠΕ Εφοριακών
Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
1
ΠΕ Εφοριακών
Τριτέκνων
1
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2643 ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Ειδικότητα
Κατηγορία
Θέσεις
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας
ΠΕ Τοπογράφων Αγρονόμων
ΑμεΑ
1
ΓΝ «Μαμάτσειο – Μποδοσάκειο»
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
Πολυτέκνων
1
ΤΕ Νοσηλευτικής
ΑμεΑ
1
ΤΕ Νοσηλευτικής
Eμμεση ΑμεΑ
1
ΤΕ Νοσηλευτικής
Πολυτέκνων
2
ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας
Πολυτέκνων
1
ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών
Αναπήρων Πολέμου, τέκνα τους
1
ΓΝ Καστοριάς
ΤΕ Φυσικοθεραπευτών
Πολυτέκνων
1
ΕΚΑΒ Κοζάνης
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
Τριτέκνων
1
ΠΕΔΥ
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
1
ΤΕ Επισκεπτών Υγείας
Πολυτέκνων
1
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2643 ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Ειδικότητα
Κατηγορία
Θέσεις
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΠΕ Δασολόγων
Eμμεση ΑμεΑ
1
ΓΝ Ρόδου «Α. Παπανδρέου» – ΓΝ Κω – ΓΝ Καλύμνου
ΤΕ Νοσηλευτικής
Πολυτέκνων
1
ΔΕ Νοσηλευτικής
ΑμεΑ
1
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
1
Δήμος Κω
ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
1
ΕΚΑΒ
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
Αναπήρων πολέμου, τέκνα τους
1
ΙΚΑ
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
Πολυτέκνων
1
ΠΕΔΥ
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
Τριτέκνων
1
Πρωτοδικείο Ρόδου
ΠΕ Γραμματέων
Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
1
Υπουργείο Οικονομικών
ΠΕ Εφοριακών
ΑμεΑ
1
Υπουργείο Πολιτισμού
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων
Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
1
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2643 ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
Ειδικότητα
Κατηγορία
Θέσεις
ΓΝ Λιβαδειάς – ΓΝ Θήβας
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
Πολυτέκνων
1
ΔΕ Νοσηλευτικής
Τριτέκνων
1
ΤΕ Νοσηλευτικής
Αναπήρων πολέμου, τέκνα τους
2
ΓΝ Χαλκίδας – Καρύστου – Κύμης
ΥΕ Βοηθών Θαλάμου
ΑμεΑ
1
ΥΕ Μεταφοράς Ασθενών
Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
1
ΓΝ Λαμίας
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
Eμμεση ΑμεΑ
1
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
Πολυτέκνων
1
ΔΕ Νοσηλευτικής
ΑμεΑ
1
ΔΕ Νοσηλευτικής
Τριτέκνων
1
ΤΕ Νοσηλευτικής
ΑμεΑ
1
ΥΕ Βοηθών Θαλάμου
Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
1
ΥΕ Βοηθών Θαλάμου
Αναπήρων πολέμου, τέκνα τους
1
ΥΕ Μεταφοράς Ασθενών
ΑμεΑ
1
ΕΚΑΒ
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
ΑμεΑ
3
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
Αναπήρων πολέμου, τέκνα τους
1
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
Πολυτέκνων
1
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
2
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
Τριτέκνων
1
ΙΚΑ
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
Τριτέκνων
1
ΔΕ ΔιοικητικώνΓραμματέων
Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
1
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
ΑμεΑ
1
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτέκνων
1
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
1
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
Eμμεση ΑμεΑ
1
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
Eμμεση ΑμεΑ
1
Υπουργείο Δικαιοσύνης
ΠΕ Παθολόγων
ΑμεΑ
1
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2643 ΣΤΗΝ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ
Ειδικότητα
Κατηγορία
Θέσεις
ΓΝ Κομοτηνής
ΤΕ Νοσηλευτικής
Πολυτέκνων
1
ΓΝ Ξάνθης
ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
Αναπήρων πολέμου, τέκνα τους
1
ΓΝ Δράμας
ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων
Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
1
ΔΕ Νοσηλευτικής
Τριτέκνων
1
ΤΕ Μαιών
Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
1
ΤΕ Νοσηλευτικής
Αναπήρων πολέμου, τέκνα τους
1
ΤΕ Νοσηλευτικής
Πολυτέκνων
1
ΤΕ Νοσηλευτικής
Τριτέκνων
1
ΓΝ Καβάλας
ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτικής
Πολυτέκνων
1
ΤΕ Νοσηλευτικής
Εμμεση ΑμεΑ
1
ΤΕ Νοσηλευτικής
Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
1
ΓΝ Κομοτηνής
ΤΕ Μαιών
Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
1
ΤΕ Νοσηλευτικής
Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
1
ΓΝ Σερρών
ΔΕ Νοσηλευτικής
Πολυτέκνων
1
ΔΕ Νοσηλευτικής
Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
1
ΤΕ Μαιευτικής
Πολυτέκνων
1
ΤΕ Νοσηλευτικής
Πολυτέκνων
1
ΤΕ Νοσηλευτικής
Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
1
ΤΕ Νοσηλευτικής
Τριτέκνων
1
ΕΚΑΒ
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
Τριτέκνων
1
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
Πολυτέκνων
1
ΙΚΑ
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
ΑμεΑ
1
Κέντρο Κοιν. Πρόνοιας Περ. Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης
ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων
ΑμεΑ
1
ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών
Πολυτέκνων
1
ΔΕ Νοσηλευτών
Εμμεση ΑμεΑ
1
ΚΕΠ Σερρών
ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
ΑμεΑ
1
ΠΓΝ Εβρου
ΔΕ Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων
Αναπήρων πολέμου, τέκνα τους
1
ΔΕ Νοσηλευτικής
ΑμεΑ
1
ΔΕ Νοσηλευτικής
Αναπήρων πολέμου, τέκνα τους
2
ΔΕ Νοσηλευτικής
Τριτέκνων
1
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
Αναπήρων πολέμου, τέκνα τους
1
ΤΕ Επισκεπτών Υγείας
Πολυτέκνων
1
ΤΕ Νοσηλευτικής
ΑμεΑ
1
ΤΕ Νοσηλευτικής
Αναπήρων πολέμου, τέκνα τους
1
ΤΕ Νοσηλευτικής
Εμμεση ΑμεΑ
1
ΤΕ Νοσηλευτικής
Πολυτέκνων
4
ΤΕ Νοσηλευτικής
Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
1
ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας
Πολυτέκνων
1
Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης
ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας
Τριτέκνων
1
Υπουργείο Οικονομικών
ΔΕ Τελωνειακών
ΑμεΑ
1
ΔΕ Τελωνειακών
Τριτέκνων
1
ΠΕ Τελωνειακών
Πολυτέκνων
1
ΠΕ Δημοσιονομικών
ΑμεΑ
1
Υπουργείο Πολιτισμού
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
Αναπήρων πολέμου, τέκνα τους
1
ΤΕ Λογιστικού
Εμμεση ΑμεΑ
1
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2643 ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Ειδικότητα
Κατηγορία
Θέσεις
ΓΝ Πέλλας
ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών
Πολυτέκνων
1
ΤΕ Νοσηλευτικής
Τριτέκνων
1
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
Πολυτέκνων
1
ΓΝ «Γ. Γεννηματάς» – «Αγ. Δημήτριος»
ΤΕ Νοσηλευτικής
Πολυτέκνων
1
ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας
Τριτέκνων
1
ΓΝ Eδεσσας
ΤΕ Νοσηλευτικής
Πολυτέκνων
1
ΓΝΘ «Παπανικολάου»
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
Τριτέκνων
1
ΤΕ Νοσηλευτικής
Αναπήρων πολέμου, τέκνα τους
1
ΤΕ Νοσηλευτικής
Εμμεση ΑμεΑ
1
ΤΕ Νοσηλευτικής
Ολες οι κατηγορίες
2
ΤΕ Νοσηλευτικής
Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
1
ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»
ΤΕ Μαιευτικής
Πολυτέκνων
1
ΓΝ Χαλκιδικής
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
Αναπήρων πολέμου, τέκνα τους
1
ΤΕ Επισκεπτών Υγείας
Εμμεση ΑμεΑ
1
Δήμος Κατερίνης
ΤΕ Οικονομικού Λογιστικού
Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
1
Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου
ΤΕ Γεωπληροφορικής
Πολυτέκνων
1
Δήμος Νάουσας
ΠΕ/ΤΕ Οικονομικού Λογιστικού
Πολυτέκνων
1
ΕΚΑΒ
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
Τριτέκνων
1
ΕΛΣΤΑΤ
ΠΕ Στατιστικών
Τριτέκνων
1
ΙΚΑ
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
ΑμεΑ
1
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
Τριτέκνων
1
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
Εμμεση ΑμεΑ
2
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
Τριτέκνων
1
Κέντρο Κοιν. Πρόνοιας Περιφ. Κεντρ. Μακεδονίας
Δ.Ε. Βοηθών Νοσοκόμων
ΑμεΑ
1
ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων
Πολυτέκνων
1
ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων
Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
1
ΤΕ Νοσηλευτριών
Αναπήρων πολέμου, τέκνα τους
1
ΥΕ Βοηθών Θαλάμου
Τριτέκνων
1
Κέντρα Κοιν. Πρόνοιας Θέρμης
ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
Πολυτέκνων
1
ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
Τριτέκνων
1
Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης
ΤΕ Νοσηλευτικής
Πολυτέκνων
1
ΠΓΝ Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ
ΤΕ Νοσηλευτικής
Αναπήρων πολέμου, τέκνα τους
1
ΤΕ Νοσηλευτικής
Πολυτέκνων
1
ΤΕ Νοσηλευτικής
Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
1
Περιφέρεια Κεντρ. Μακεδονίας
ΠΕ Γεωτεχνικών
Πολυτέκνων
2
ΠΕ Γεωτεχνικών
Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
1
ΠΕ Μηχανικών
Αναπήρων πολέμου, τέκνα τους
1
ΤΕ Μονάδων Τ.Α.
Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
1
ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας
Πολυτέκνων
1
ΤΕ Μηχανικών
Αναπήρων πολέμου, τέκνα τους
1
ΤΕ Πληροφορικής
Πολυτέκνων
1
Υπουργείο Οικονομικών
ΔΕ Τελωνειακών
ΑμεΑ
1
ΠΕ Εφοριακών
ΑμεΑ
1
ΠΕ Εφοριακών
Τριτέκνων
1
ΠΕ Τελωνειακών
Εμμεση ΑμεΑ
1
ΠΕ Τελωνειακών
Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
1
ΠΕ Τελωνειακών
Τριτέκνων
2
Υπουργείο Πολιτισμού
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
Τριτέκνων
1
ΤΕ Λογιστικού
Τριτέκνων
1πηγη http://www.disabled.gr/

JTF 2013: We are young, we are free… willing to fight against IBD

Thanks to all those who participated in the Anaemia survey

Την ύπαρξη περισσότερων εξειδικευμένων γαστρεντερολόγων και ειδικών εξωτερικών ιατρείων (ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) ζητούν οι ασθενείς με ΙΦΝΕ, σύμφωνα με την έρευνα του ΕΛΙΓΑΣΤ και των Συλλόγων Ασθενών με ΙΦΝΕ, με την υποστήριξη της ΕΟΜΙΦΝΕ.
“Μόνοι μπορούμε να κάνουμε τόσα λίγα-μαζί μπορούμε να κάνουμε τόσα πολλά” - Η ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ