Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2008

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά για τις 1.000 προσλήψεις προστατευομένων (28/5/08)

Το ειδικό έντυπο της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης και τα δικαιολογητικά που θα καταθέσουν οι προστατευόμενοι του ν. 2643/1998 (άτομα με αναπηρία, πολύτεκνοι κ.ά.) στις αρμόδιες επιτροπές του ΟΑΕΔ, προκειμένου να διοριστούν σε θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, παρουσιάζει η Proslipsis (η αίτηση παρατίθεται παρακάτω στα συνημμένα).

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εξαγγελίες της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Απασχόλησης, μέσω της περίπλοκης διαδικασίας επιλογής (όπου, όπως δείχνει η εμπειρία, ότι θέλει ο καθένας κάνει και λόγο δεν δίνει) θα πληρωθούν συνολικά 1.000 θέσεις των ακόλουθων κατηγοριών:

Κατηγορία ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) ή ατόμων με ειδικές ανάγκες (σύμφωνα με την παλαιότερη ονομασία)
• Κατηγορία πολυτέκνων
• Κατηγορία αγωνιστών εθνικής αντίστασης
• Κατηγορία έμμεση ΑΜΕΑ (γονέας, σύζυγος, αδελφός ατόμου με αναπηρία)
• Κατηγορία αναπήρων και θυμάτων πολέμου, τέκνων τους, αναπήρων ειρηνικής περιόδου, τέκνων τους και λοιπών προστατευομένων της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998
• Κατηγορία τρίτεκνων γονέων
• Κατηγορία τέκνου τρίτεκνου ή τρίτεκνων γονέων

Τονίζουμε ότι όσοι θέλουν να αποδείξουν αναπηρία πάνω από 67% και να λάβουν μέρος στη διαδικασία των τοποθετήσεων ως άτομα με αναπηρίες, θα πρέπει από τώρα να απευθυνθούν στις κατά τόπους υγιεινομικές επιτροπές του ΙΚΑ για να εξεταστούν και λάβουν ανάλογο πιστοποιητικό, το οποίο θα καταθέσουν στην επιτροπή ΟΑΕΔ που θα εκδώσει πρόσκληση πλήρωσης θέσεων.

Την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνουν και υποβάλλουν όσοι έχουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται, για τις θέσεις της προτίμησής τους, από την αντίστοιχη προς κάθε θέση προκήρυξη του ΑΣΕΠ ή του δημόσιου φορέα (οι θέσεις βγαίνουν από τις εκάστοτε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ). Το ΦΕΚ της αντίστοιχης προκήρυξης του ΑΣΕΠ ή του δημόσιου φορέα θα αναγράφεται δίπλα στη θέση.

Η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση των υποψηφίων προσκομίζεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά με απόδειξη στις κατά τόπους επιτροπές του ΟΑΕΔ που εκδίδουν την πρόσκληση (τις λεγόμενες Πρωτοβάθμιες Επιτροπές του άρθρου 9), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον Τύπο. Η μη προσκόμιση ή η μη ταχυδρομική αποστολή της αίτησης αποδεδειγμένα εντός της οριζόμενης αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα ημερών την καθιστά απαράδεκτη. Στις περιπτώσεις ταχυδρομικής αποστολής αυτή θεωρείται ότι κατατέθηκε μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των τριάντα ημερών, εφόσον η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου είναι εντός της προθεσμίας αυτής.

Οι προστατευόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης σε μία Επιτροπή. Η σώρευση στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι ο υποψήφιος δεν επιτρέπεται στην αίτησή του να δηλώσει, για παράδειγμα, θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). Μπορεί να δηλώσει μόνο θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή μόνο θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ομοίως, ο υποψήφιος δεν επιτρέπεται να δηλώσει στην αίτησή του, για παράδειγμα, θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ). Μπορεί να δηλώσει μόνο θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή μόνο θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Η δήλωση ανακριβών στοιχείων στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση συνεπάγεται την απώλεια της προστασίας του ν. 2643/1998. Ανάκληση, τροποποίηση ή συμπλήρωση της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης δεν επιτρέπεται.
Περισσότερες πληροφορίες στο

JTF 2013: We are young, we are free… willing to fight against IBD

Thanks to all those who participated in the Anaemia survey

Την ύπαρξη περισσότερων εξειδικευμένων γαστρεντερολόγων και ειδικών εξωτερικών ιατρείων (ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) ζητούν οι ασθενείς με ΙΦΝΕ, σύμφωνα με την έρευνα του ΕΛΙΓΑΣΤ και των Συλλόγων Ασθενών με ΙΦΝΕ, με την υποστήριξη της ΕΟΜΙΦΝΕ.
“Μόνοι μπορούμε να κάνουμε τόσα λίγα-μαζί μπορούμε να κάνουμε τόσα πολλά” - Η ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ